Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - gospadarka wodno-ściekowa - strona 1 Wykład - gospadarka wodno-ściekowa - strona 2 Wykład - gospadarka wodno-ściekowa - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch
Wykład 1
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA AGLOMERACJI JAKO ELEMENT REGIONALNEJ GOSPODARKI WODNEJ
Pojęcie „Gospodarka Wodna” - lata dwudzieste XXw - water management
die Wasserwirtschaft vodnoje chaziajstwo W Polsce po raz pierwszy użyto pojęcia Gospodarka Wodna 1929 roku I Polski Zjazd Hydrotechniczny 1936 powstało Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej w Polsce
od początku 1935 -ukazuje się branżowe czasopismo n-t „Gospodarka Wodna”
DEFINICJE GOSPODARKI WODNEJ:
- 1951 - Celem GW jeśli chodzi o wody śródlądowe jest świadome uregulowanie bilansu wodnego przez uchwycenie i opanowanie jak największej ilości wód opadowych i odprowadzanych do morza w taki sposób, aby przy minimum szkód zapewnić maksimum korzyści dla komunikacji, energetyki, rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia w wodę osiedli i przemysłu oraz dla rybactwa, sportu i wypoczynku, jeśli chodzi o zagadnienia morskie to zadaniem GW jest przystosowanie wybrzeża do celów żeglugi, rybołówstwa i wypoczynku oraz ochrony brzegów przed niszczącym działaniem wody.
Wg Encyklopedii PWN ('92) - GW jest działem gospodarki narodowej obejmującym zagadnienie dostarczenia do różnych dziedzin gospodarki wody użytkowej odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony terytorium przed powodziami, optymalnego rozrządzania oraz oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi
Słownik hydrologiczny ('92) - GW planowany rozwój, rozporządzanie i wykorzystanie zasobów wodnych
ZASOBY WODNE:
Wg Słownika hydrologicznego ('92) Zasoby wodne - wody dostępne lub te, które mogą być dostępne do wykorzystania w regionie, oznaczonej ilości i jakości w ciągu danego okresu przy określonych potrzebach.
ZW określa się według następujących charakterystyk przepływu:
sumarycznego przepływu w regionie
odpływu i dopływu rzecznego
średni odpływ całkowity z wielolecia
CYKL HYDROLOGICZNY:
ZASOBY WODNE:
Opady i osady atmosferyczne Dostarczają wody bezpośrednio do odbiorcy - konsumenta, którym jest rolnictwo i leśnictwo. Dopiero czasowy niedobór opadów sprawia, że te gałęzie gospodarki sięgać muszą po inne zasoby wodne.
Wody podziemne głębinowe
Przeznaczone są zgodnie z prawem wodnym do zaopatrzenia w ludności, głównie do celów konsumpcyjnych, pobór tych wód nie może naruszać równowagi hydrologicznej (tj. trwale obniżać poziomu wodonośnego)

(…)

… zrzutu sześciochlorocyklohekanu Dyrektywa Rady 86/280/EEC - dotyczy zrzutu innych niebezpiecznych substancji: chlorek węgla, DDT, pięciochlorofenol, aldryna, dieldryna, endryna, izodyna, sześciochlorobenzen, chloroform 1,2-dichloroetan, trójchloroetylen, nadchloroetylen, trójchlorobenzen ZASADY BILANSOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH:
1- zapotrzebowanie na wodę związane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz