Wykład - Geologia ogólna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Geologia ogólna - strona 1 Wykład - Geologia ogólna - strona 2

Fragment notatki:

ĆWICZENIE 5
Nale y przynieść: papier milimetrowy formatu A4 lub A3 (w zale ności od długości przekroju), kalkę techniczną 2 szt., ołówek, linijkę, kątomierz, ekierkę, gumkę.
Przekrój geologiczny z mapy.
Zadanie (termin 2 tyg.): Na podstawie mapy geologicznej wykonać przekrój geologiczny i opis tekstowy
budowy geologicznej
Zakres czynności:
1. Wybrać przekrój geologiczny z mapy, np. z mapy nr 15 AB, zaznaczyć na nim kierunki:
np. A (SW), B (NE).
2. Na arkuszu papieru milimetrowego wykreślić układ współrzędnych. W celu naniesienia podziałki na
pionowej osi odczytujemy z mapy wysokość najwy ej i najni ej poło onego punktu, znajdującego się
na linii przekrojowej. Na podziałce przekroju najwy sza wartość powinna być wy sza od najwy szej
poziomicy na mapie o wartość cięcia warstwicowego. Najni sza wartość uzale niona jest od
wymaganej głębokości przekroju, powinna jednak być ni sza od wartości najni szej poziomicy na
mapie.
3. Nad osiami pionowymi, na których oznaczona jest podziałka, podaje się jednostki, w jakich ją
wykonano i poziom ich odniesienia (najczęściej - metry nad poziomem morza: "m n. p. m.").
4. Następnie skaluje się całą oś wysokości (głębokości) w zale ności od skali mapy., np. skala 1:2000,
1cm = 20m
5. Następnie na pasku papieru o długości równej długości przekroju zaznacza się wybrany punkty
ograniczające przekrój, np. A - B, a potem na pasek odnosi się wszystkie punkty przecięcia się
poziomic terenu z linią przekrojową.
UWAGA:
W razie małej ilości punktów przecięcia nale y zastosować metodę interpolacji i nanieść dodatkowe punkty. Nale y tak e
zaznaczyć wszystkie cieki wodne (rzeki, potoki itp.).
6. Mając zaznaczone punkty na pasku papieru, przykładamy go zaznaczonym początkiem układu (A) do
początku układu współrzędnych na arkuszu papieru milimetrowego, a następnie odcinamy
(rzutujemy) wszystkie punkty na poziomice o odpowiednich (tzn. takich samych jak punkty)
wysokościach.
7. Łączymy odwzorowane na arkusz punkty linią ciągłą, otrzymując profil morfologiczny.
Profil morfologiczny powierzchni terenu wykonany na podstawie mapy topograficznej. Pionowe linie przerywane są liniami
pomocniczymi (niewidocznymi na przekroju), pokazującymi sposób przeniesienia zaznaczonych punktów na właściwą wysokość
1
8. Ponownie przykładamy pasek papieru do linii przekrojowej na mapie i zaznaczamy na nim tym razem
punkty przecięcia się linii intersekcyjnych z linią przekroju (np. granice warstw, aluwia, uskoki,
intruzje).
9. Następnie punkty te przenosi się na układ współrzędnych i zaznacza na profilu morfologicznym. Na
podstawie analizy budowy geologicznej, obejmującej m.in. wyznaczenie wielkości kąta upadu i
kierunków zapadania warstw i płaszczyzn uskokowych odtwarzamy tektonikę profilowanego
obszaru, łącząc utwory w formy tektoniczne (poni ej linii morfologicznej linią ciągłą, a powy ej
przerywaną).
10. Stratygrafię na przekroju oznacza się za pomocą znormalizowanych barw i symboli.
Projekt składa się z 4 części:
1. Mapa geologiczna, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz