Wykład - Określanie poło enia warstwy z mapy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Określanie poło enia warstwy z mapy - strona 1 Wykład - Określanie poło enia warstwy z mapy - strona 2 Wykład - Określanie poło enia warstwy z mapy - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE 2
Określanie poło enia warstwy z mapy
Intersekcja geologiczna warstw
Poziomice (warstwice) topograficzne - są to linie łączące punkty trenu o tej samej wysokości
Poziomice (warstwice) strukturalne - są to linie biegu jakiejś warstwy lub powierzchni geologicznej o
określonej wysokości
Linia intersekcyjna - jest to krawędź przecięcia się płaszczyzny warstwy z powierzchnią terenu
Mapa geologiczna - jest to graficzne przedstawienie w pewnej podziałce faktów geologicznych, uzyskane
przez rzutowanie pionowe na płaszczyznę poziomą (rysunek geologiczny zwykle umieszcza się na
podkładzie topograficznym)
Wychodnia - jest to powierzchnia terenu ograniczona liniami intersekcyjnymi stropu i spągu warstwy.
Inaczej mo na powiedzieć, e jest to obszar występowania jakiejś warstwy lub ciała geologicznego na
powierzchni terenu lub płytko pod powierzchnią
Szerokość wychodni zale y:
• od kąta upadu warstwy i jest tym szersza im upad
jest mniejszy i odwrotnie
• od mią szości warstwy
• od kąta nachylenia zbocza, na którym warstwa
się odsłania
Najmniejsza wychodnia będzie wtedy, kiedy zbocze
przecina warstwę prostopadle do jej stropu i spągu
(wychodnia będzie równa mią szości rzeczywistej). Wychodnia będzie tym szersza im mniejszy będzie
kąt pomiędzy powierzchnią terenu, a stropem i spągiem warstwy.
Pomiar biegu i kąta upadu warstwy na podstawie mapy geologicznej o podkładzie topograficznym
Aby określić bieg, kąt upadu i kierunek nachylenia (zapadania) warstwy z mapy muszą być dane:
- obraz powierzchni terenu
- linia intersekcyjna
PRZYKŁADY:
Przykład I
dane: - dwie poziomice terenu na ró nych
wysokościach
- linia intersekcyjna
poziomica
szukane: bieg, kąt upadu, kierunek
terenowa
nachylenia warstwy
bieg
warstwy
poziomica
linia
intersekcyjna
Zapis:
I. 45o/58o/SE
II. 135o/58ο
1
d - moduł intersekcyjny - jest to rzut najkrótszego odcinka łączącego dwa biegi na ró nych
wysokościach (poziomicach)
h - cięcie warstwicowe - ró nica wzniesień pomiędzy biegami (poziomicami strukturalnymi)
h
wartość kąta upadu mo na te zmierzyć kątomierzem - z rysunku
d
bieg warstwy znajdujemy łącząc punkty przecięcia się linii intersekcyjnej z tą samą poziomicą
kąt upadu oblicza się ze wzoru:
tgα =
wyznaczanie upadu: mając dwa biegi na ró nych wysokościach łączymy je prostopadle do biegu
wy szego i otrzymujemy moduł intersekcyjny d. Następnie na biegu wy szym odcinamy w skali mapy
ró nicę wzniesień pomiędzy dwoma biegami (h). Otrzymujemy trójkąt prostokątny, którego dwie
przyprostokątne stanowią h i d. Kąt upadu znajdujemy z podanego wy ej wzoru.
kierunek nachylenia (zapadania) warstwy: warstwa nachylona jest w kierunku biegu ni szego.
Przykład II
dane: - jeden bieg warstwy
- jeden punkt przecięcia się
warstwy z inną poziomicą
topograficzną
szukane: druga linia biegu, upad,
kierunek nachylenia warstwy
Zapis:
I. 90o/55o/N
II.0o/55o
bieg warstwy: je eli punkt A (punkt przecięcia linii intersekcyjnej z poziomicą terenu) ma wy szą (lub
ni szą) bezwzględną wartość od wysokości

(…)

… ich
przebiegu w terenie lub na mapie - obrazem
intersekcyjnym.
Intersekcja warstwy nachylonej.
Linie rzutowania są pokazane
tylko dla stropu warstwy. Ich
odstęp jest równy modułowi (d)
Przykład:
Mając dane z trzech otworów wiertniczych wyznaczyć: bieg, kąt upadu, kierunek nachylenia warstwy.
Zapisać w zapisie dwu- i trójczłonowym.
Konstrukcja odcinków
pomocniczych, pozwalających
na proporcjonalny podział
odcinków AC i AB na mapie.
Uzyskane ciągłe linie o cechach
550, 600, 650 i 700 są liniami
biegu dla spągu warstwy
Zapis:
I.
II.
3
57o/38o/NW
327o/38o
1. Znając wysokości bezwzględne powierzchni spągu (stropu) warstwy w otworach wiertniczych,
kreślimy linie łączące otwór, w którym spąg pokładu le y najpłycej (otwór A) z pozostałymi (B i C).
2. Przyjmujemy, e płaszczyzna pokładu jest niezwichrowana…
…, czyli wysokości pomiędzy
poszczególnymi otworami zmieniają się w sposób ciągły i równomierny.
3. Z punktu B i C pod dowolnym kątem odkładamy odcinki pomocnicze i metodą interpolacji
odszukujemy punkty o tych samych wysokościach (proporcjonalny podział odcinka). Przenosimy je
na proste AB i AC.
4. Łączymy punkty o tych samych wysokościach (dobór cięcia izolinii mo emy przyjąć dowolnie, wg
potrzeb). Otrzymujemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz