Wykład - funkcje odpowiedzialności cywilnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - funkcje odpowiedzialności cywilnej - strona 1 Wykład - funkcje odpowiedzialności cywilnej - strona 2 Wykład - funkcje odpowiedzialności cywilnej - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
1) 1) Funkcja kompensacyjna
2) 2) Funkcja wychowawczo - prewencyjna
3) 3) Funkcja represyjna
1
4) 4) Funkcja repartycyjna
Ad.1) Polega na naprawieniu uszczerbku, na przywróceniu stanu poprzedniego. Chodzi tu o ochronę
poszkodowanego jego dobr i interesow. Krąg dobr i interesow, ktore podlegają ochronie, stale się rozszerza. W
Rzymie delikty dotyczyły szkod majątkowych i chodziło o fizyczne oddziaływanie (uszkodzenie ciała,
zniszczenie rzeczy). Następnie obowiązek naprawienia szkody majątkowej objął szkody, ktorych nie widać np.
utracone korzyści. Poźniej odpowiedzialność cywilna objęła szkody niemajątkowe - bol, cierpienie psychiczne i
fizyczne związane naruszeniem integralności fizycznej osoby. W końcu wprowadzono zasadę pełnego
odszkodowania - szkoda ma być naprawiona w pełnej wysokości, chodzi o całkowite wyrownanie wszelkich
uszczerbkow jakich doznał. Rozwoj zakresu zdarzeń za co się odpowiada z punktu widzenia sprawcy. W
Rzymie były sformułowania bardzo kazuistyczne (jak PK). Aby ponieść odpowiedzialność trzeba było się
zachować dokładnie tak jak w przepisie. Przetrwało to do dzisiaj w systemie anglosaskim jako TORTS - delikty
w prawie angielskim, kazuistycznie określone przypadki. Gdy danego zachowania nie da się podciągnąć pod
tors, to nie ma odpowiedzialności. Obecnie Anglicy tworzą ogolne reguły, chcąc rozszerzyć odpowiedzialność.
Prawo kontynentalne od początku od przypadkow szczegolnych dochodzi się do zasad ogolnych zwłaszcza
odpowiedzialności opartej na zasadzie winy, duży wpływ wywarło prawo kanoniczne. W kodeksie francuskim z
1804 roku sformułowano art.1382, że w każdym wypadku, w ktorym dochodzi do wyrządzenia szkody z winy
sprawcy, sprawca powinien szkodę naprawić. Klauzula ogolna odpowiedzialności, bez wskazywania o jaką
szkodę chodzi. W drugiej połowie XIX wieku i XX wieku rozwoj odpowiedzialności oderwanej od winy.
Chodziło o wyrządzenie szkody przez typy zadań, ktore wprowadzają zwiększone niebezpieczeństwo
wyrządzenia szkody w społeczeństwie. Właściciel przedsiębiorstwa będzie odpowiadał za przedsiębiorstwo bez
względu na winę - zasada ryzyka. Przy tej zasadzie są sytuacje egzoneracyjne, ktore pozwalają się zwolnić od
odpowiedzialności. Są też przypadki gdy nie można zwolnić się od odpowiedzialności tzw. odpowiedzialność
absolutna (np. za szkody jądrowe).
Ad.2) Jest to funkcja kontrowersyjna. Z jednej strony przez niektorych autorow podkreślana bo zapewnia
ochronę ogolnego interesu publicznego. Przepisy OC maja zapobiegać szkodzie i wychowywać więc jest to


(…)

…. Nawet gdy przedsiębiorca się nie ubezpieczy to poniesie odpowiedzialność i
zapłaci odszkodowanie, ale wliczy to w koszta i przerzuci odpowiedzialność na swoich klientow (wliczy w cenę
towarow, usług).
Ad.3) Przepisy PC nie mają na celu represji, jakiejś dolegliwości. Są to wyjątkowe przypadki np. kara umowna
- wysokość kary umownej należy się bez względu na wysokość szkody. Szkoda może być większa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz