Wykład - Elementy rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Elementy rynku - strona 1 Wykład - Elementy rynku - strona 2 Wykład - Elementy rynku - strona 3

Fragment notatki:

ELEMENTY RYNKU
(cena, popyt, podaż)
CENA- wartość towaru wyrażona w pieniądzu.
Podział cen: brutto (z podatkiem) i netto (bez podatku)
detaliczna (przeznaczona dla pojedynczego klienta) i hurtowa (większa skala sprzedaży)
urzędowa i rynkowa
minimalna (najniższa, za którą producent jest skłonny do sprzedaży swojej produkcji) i maksymalna (max cena po jakiej producent sprzedaje swoją produkcję)
absolutna (subiektywna, coś jest drogie lub tanie - ekonomiści się nią nie zajmują) i relatywna (odzwierciedlają relacje cen jednego produktu w porównaniu do innych produktów i usług, np.ile można nabyć chlebów w cenie 1 kg mięsa. zmiany cen relatywnych stanowią informację, na podstawie której podmioty gospodarcze podejmują decyzje o alokacji zasobów). dumpingowa (cena, którą oferuje producent na dany produkt poniżej kosztów jego wytworzenia) i antydumpingowa (przeciwieństwo dumpingowej)
paletowa (wyrażana nie w jednostkach, a w paletach)
POPYT- ilość dóbr, na które występuje zapotrzebowanie ze strony konsumenta. - efektywny popyt- konsument chce kupić i stać go
- potencjalny popyt- konsument chce, ale nie ma możliwości kupna. Producent zgłasza popyt na poszczególne siły robocze, półfabrykaty, itp. Konsument zgłasza popyt na usługi i produkty. Prawo popytu rynkowego- wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsza się, ceteris paribus, popyt na ten produkt, natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt wzrasta, pomiędzy zmianami ceny i zmianami popytu na dane dobro występuje zależność odwrotnie proporcjonalna. Cena wzrasta popyt spada, cena spada popyt wzrasta. Bardzo możliwe jest założenie ceteris paribus czyli założenie niezmienności pozostałych warunków, czynników mających wpływ na dane zjawisko ekonomiczne (zmienia się tylko cena)
Krzywa popytu rynkowego- popyt jako funkcja ceny (ruch popytu wzdłuż danej krzywej popytu ma miejsce wraz ze wzrostem ceny)
Zmiana ceny powoduje ruch popytu wzdłuż danej krzywej popytu- tylko. Cała krzywa D będzie ulegała przesunięciu do krzywej D' lub D'' pod wpływem zmiany innych czynników aniżeli cena, np. dochody konsumenta ( np. D'- wzrost dochodów konsumenta, D''- spadek dochodów konsumenta). Czynniki pozacenowe wpływające na zmianę popytu rynkowego:
- dochody konsumenta- ich wzrost zwiększa rozumiany popyt, spadek zmniejsza
- gusty i preferencje konsumenta- dotyczy indywidualnych zachowań w stosunku do kupowanych dóbr np. moda
- efekty naśladownictwa i demonstracji- gdy popyt indywidualny konsumenta na dane dobro zmienia się w zależności od popytu rynkowego, czyli od wyboru pozostałych konsumentów.


(…)

… dla dóbr luksusowych, im wyższa cena, tym wyższy popyt (zaprzeczenie prawa popytu), np.samochody, jachty, pióra; chęć nie użytkowania, a wywarcia wrażenia.
c) efekt Giffona- rosnącej cenie odpowiada rosnący popyt, dot.tylko dóbr podstawowych (zapewniających jednostce minimum egzystencji, np.woda, ziemniaki, chleb, sól), konsumenci muszą kupować te dobra, bo tylko na nie ich stać, rosnąca cena tego nie zmieni.
d) efekt spekulacyjny- zjawisko to polega na tym, że wzrostowi ceny może towarzyszyć wzrost popytu, jeżeli konsumenci będą przewidywali, że w najbliższym czasie ceny będą wzrastały. I odwrotnie, spadkowi ceny może towarzyszyćspadek popytu jeżeli konsumenci będą przewidywać, że w najbliższym czasie ceny nadal będą ulegały obniżeniu.
- ceny dóbr substytucyjnych lub komplementarnych- substytuty np. masło i margaryna. Wzrost ceny dobra x przy niezmiennej cenie dobra y przesunie popyt w kierunku dobra y. dwa dobra są substytutami, gdy zmiana ceny (wzrost lub spadek) na jeden z produktów, przy niezmienionej cenie drugiego przesuwa popyt konsumenta w kierunku dobra tańszego. Komplementarne np. paliwo i auto. Dwa dobra są komplementarne, jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz