Wygaśnięcie stosunku pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie stosunku pracy-opracowanie - strona 1 Wygaśnięcie stosunku pracy-opracowanie - strona 2 Wygaśnięcie stosunku pracy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wygaśnięcie stosunku pracy Wygaśnięcie jest czasem nazywane ustaniem stosunku z mocy prawa (ex lege). Wygaśnięcie umownego stosunku pracy Śmierć pracownika Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Przepis stanowi, że z chwilą śmierci pracownika osoby bliskie nabywają prawa do niewypłaconych świadczeń z tytułu stosunku pracy(wynagrodzenie, odszkodowanie, odprawy itp.) bez względu na dziedziczenie - bierze się pod uwagę krąg osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej. Śmierć pracodawcy Może dotyczyć jedynie przypadków, gdzie pracodawcą jest osoba fizyczna. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, chyba że nastąpiło razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
Przepisy o wygaśnięciu mają zastosowanie tylko wtedy, kiedy nie wchodzi w grę transfer zakładu pracy lub jego części - w takim wypadku nie ustaje stosunek pracy, jest on kontynuowany ze zmianą podmiotu po stronie pracodawcy(np. w przypadku spadkobrania zakładu). Zatrudnienie w gospodarstwie domowym - podjęte w celu ułatwienia prowadzenia gospodarstwa domowego. W takim wypadku z chwilą śmierci pracodawcy stosunek ustaje bez konieczności składania żadnych oświadczeń woli ze strony pracownika. Pracownikowi w takim wypadku przysługuje odszkodowanie w wysokości właściwej wynagrodzeniu za pracę w okresie wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas określony lub umowy na czas wykonania pracy w wysokości wynagrodzeniu za 2 tygodnie. Do wypłaty odszkodowania zobowiązani są spadkobiercy - jeśli wszyscy odrzucą spadek to zobowiązany jest Skarb Państwa. Tymczasowe aresztowanie pracownika Stosunek pracy trwa przez 3 miesiące , jeśli tymczasowy areszt zostanie przedłużony stosunek ustaje z mocy prawa bez konieczności składania oświadczeń woli w tym przedmiocie. Wygaśnięcie może być w pewnym sensie odwracalne - jeśli pracownik zostanie zrehabilitowany pracodawca ma obowiązek przywrócić go do pracy. Jeśli pracodawca rozwiązał stosunek pracy niezwłocznie w związku z tymczasowym aresztowaniem, to stosunek ustaje od razu bez 3-miesięcznego terminu.

(…)

… niezależnych od pracownika). Służba zawodowa - z chwilą powołania do zawodowej służby wojskowej dotychczasowy stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie pozaumownych stosunków pracy
Sytuacje te dotyczą przede wszystkim urzędników służby cywilnej lub administracji publicznej, przy czym regulacje są zawarte w różnych ustawach:
Reorganizacja administracji państwowej lub terenowej - stosunek pracy wygasa jeśli urzędnikowi nie przedstawi się innych propozycji zatrudnienia.
Wygaśnięcie stosunku pracy urzędnika mianowanego:
Odmowa zaprzysiężenia.
Utrata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw UE.
Wydalenie ze służby cywilnej - jako kara dyscyplinarna.
Prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Odmowa przeniesienia na inne stanowisko lub do innego urzędu. Wygaśnięcie…
… stosunku pracy nauczyciela akademickiego(prawo o szkolnictwie wyższym):
Podstawą zatrudnienia były sfałszowane dokumenty.
Prawomocne orzeczenie o pozbawieniu praw publicznych.
Osiągnięcie przez profesora 70 roku życia. Spółdzielczy stosunek pracy - zarówno spółdzielcza umowa o pracę jak i spółdzielczy stosunek pracy z powołania - wykreślenie z rejestru, wykluczenie ze spółdzielni, wypowiedzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz