Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA -projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  FASING SA -projekt - strona 1 Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  FASING SA -projekt - strona 2 Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  FASING SA -projekt - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy
Projekt nr 4
Wycena wartość Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
FASING SA .
Metoda bilansowa.
Bilans
tys. zł
indeks
tys. zł
Przed weryfikacją
Po weryfikacji
Wyszczególnienie
31.12.1997
31.12.1997
Aktywa:
A.Majątek trwały
41348,8
40996,48
I.Wartości niematerialne i prawne
82,3
82,3
II.Rzeczowy majątek trwały
39944,5
39612,31
III.Finansowy majątek trwały
201,3
181,17
1.Udziały i akcje
201,3
0,9
181,17
IV.Należności długoterminowe
1120,7
1120,7
B.Majątek obrotowy
37521,4
37900,894
I.Zapasy
18076
18844,57
II.Należności
19196,6
18807,524
III.Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
0
0
IV.Środki pieniężne 248,8
248,8
C.Rozliczenia międzyokresowe
213,6
192,24
I.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
213,6
0,9
192,24
Aktywa razem
79083,8
79088,62
Pasywa:
A.Kapitał własny
54792,4
54792,4
I.Kapitał akcyjny
7796,5


(…)

…. Są to głównie wagony kolejowe i samochody ciężarowe. Ze względu na małą dyspozycyjność transportu kolejowego Spółka powoli rezygnuje z tego środka transportu. Natomiast z własnego transportu samochodowego firma rezygnuje dlatego, iż kontrahenci odbierają produkty własnymi środkami transportu,
pozostałe środki trwałe-zweryfikowano o indeks 0,75. Jest to głównie uwarunkowane tym, iż zaliczamy do nich wyposażenie…
… i prawdopodobnie Spółka będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
w rozliczeniach międzyokresowych:
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów- zweryfikowano o indeks 0,9. Spółka ponosi koszty dotyczące przyszłych miesięcy. Rozliczenia te powodują zwiększenie sumy wszystkich poniesionych w danym okresie kosztów rodzajowych. w rozliczeniach międzyokresowych i przychodach przyszłych okresów:
przychody…
… liczymy ze wzoru:
VDCF = CF1 * 1/(1-r)1 +...+ CFt * 1/(1-r)t + RV * 1/(1-r)t gdzie:
CF1,2,3... - wolne strumienie pieniędzy w określonym roku wyceny
t - liczba lat
r - stopa dyskontowa, r = rr - realna stopa dyskonta
rr = rc + rd rc=[ (1+oprocentowanie depozytów)/(1+stopa inflacji)]-1
oprocentowanie depozytów 0,11-0.18,
stopa oprocentowania 0,08-0,09,
rc= =0,05
rd - wskaźnik ryzyka inwestycyjnego 0,02-0,06
rd =0,05
rr = rc+ rd = 0,05 + 0,05 = 0,1
RV - wartość rezydualna RV = WNK * ( 1-0,1t ) WNK - wartość księgowa netto w roku t
Do obliczeń przyjmuję t = 7 lat
WNK = 54 797,48 tys. zł
RV = 16 439,25tys. zł
CF - wolne strumienie pieniężne w danym roku odczytuję z wykresu sporządzonego na podstawie prognozy:
CF1 = 248,8 tys. zł
CF2 = 339,0 tys. zł
CF3 = 372,0 tys. zł
CF4 = 397,0 tys. zł
CF5 = 420,0…
… miejskich oraz ich dobrą jakością,
budynki i budowle-zweryfikowano o indeks 0,9. Obniżył on rzeczywistą ich wartość. Wielkość indeksu wynikła z aktualnego stanu budynków. Są to w większości stare hale produkcyjne i biurowce. Budynki te wymagają znacznych inwestycji w celu poprawienia ich stanu,
urządzenia techniczne i maszyny-zweryfikowano o indeks 1,1. Zwiększyły one swoją wartość ponieważ Spółka od kilku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz