Weryfikacja wyceny przedsiębiorstwa-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weryfikacja wyceny przedsiębiorstwa-projekt - strona 1 Weryfikacja wyceny przedsiębiorstwa-projekt - strona 2 Weryfikacja wyceny przedsiębiorstwa-projekt - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
PROJEKT NR 4
TEMAT : Weryfikacja Wyceny Przedsiębiorstwa MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
Marek Mindziul
BILANS (w tysiącach złotych)
Wyszczególnienie
31.12.1997
k
31.12.1997
Aktywa:
Przed weryfikacją
Współczynnik weryfikacyjny
Po weryfikacji
A. Majątek trwały
47014,6
51288,63
I. Wartości niematerialne i prawne
238,6
238,6
II. Rzeczowy majątek trwały
28061,1
31066,72
a) Budynki i budowle
9175,0
1,01
9266,75
b) Urządzenia techniczne i maszyny
8212,9
1,2
9855,48
c) Środki transportu 2116,5
0,9
1904,85
d) Pozostałe środki trwałe
2284,0
1,1
2512,4
e) Inwestycje rozpoczęte
6272,7
1,2
7527,24
III. Finansowy majątek trwały
17054,4
21236,7
1. Udziały i akcje
17054,4
21236,7
a) w podmiotach zależnych
15937,8
1,3
20719,1
b) w podmiotach stowarzyszonych
369,7
1,4
517,6
B. Majątek obrotowy
67877,0
62003,6
I. Zapasy
9651,3
11099,0
1. Materiały
4899,1
1,15
5634,0
II. Należności
47890,1
45004,2
1. Należności z tytułu dostaw i usług
44695,5
0,9
44695,5
2. Pozostałe należności
343,0


(…)

… obrotowy
67877,0
62003,6
I. Zapasy
9651,3
11099,0
1. Materiały
4899,1
1,15
5634,0
II. Należności
47890,1
45004,2
1. Należności z tytułu dostaw i usług
44695,5
0,9
44695,5
2. Pozostałe należności
343,0
0,9
308,7
III .Środki pieniężne
10335,6
10335,6
C. Rozliczenia międzyokresowe
3,0
2,7
1. Czynne rozliczenia miedzyokresowe
3,0
0,9
2,7
Aktywa razem
114894,6
113294,93
Pasywa:
A. Kapitał własny
68318,2…
…. Rozliczenia międzyokresowe i przych. przyszł. okr.
33,5
19,6
1. Przychody przyszłych okresów
24,5
0,8
19,6
Pasywa razem
114894,6
113294,93
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wyceny nastąpił wzrost wartości majątku trwałego o 9%.
Wartość rzeczowego majątku trwałego zmalała o współczynnik wynoszący 0,9.
Na wartość powyższą mają wpływ współczynniki składników rzeczowego majątku trwałego: budynki i budowle…
… czynniki:
Wzrost wartości materiałów około 11,5%. Należności wyceniłem poniżej ich wartości księgowej o około 10
Należności z tytułu dostaw i usług - przyjąłem wartość współczynnika równą 0,90, ze względu na założony 10%.
Pozostałe należności - przyjmuję wartość współczynnika równą 0,9
Przyjąłem niewielki spadek wartości rozliczeń międzyokresowych spowodowany spadkiem wartości czynnych rozliczeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz