Analiza rachunu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Mostostal Warszawa S. A.-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rachunu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Mostostal Warszawa S. A.-opracowanie - strona 1 Analiza rachunu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Mostostal Warszawa S. A.-opracowanie - strona 2 Analiza rachunu przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa Mostostal Warszawa S. A.-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
PROJEKT NR 3
TEMAT : Analiza Rachunku Przepływów Pieniężnych Przedsiębiorstwa MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
Marek Mindziul
Opis rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa „MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.”
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
W 1996 roku zysk netto wyniósł 4354,4 tys. zł. Ujemne przepływy to : zmiana stanu należności 10561,9 tys. zł, zmiana stanu zapasów 5320 tys. zł oraz odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone - 1118,4 tys. zł.
Natomiast dodatnie strumienie to : poza zyskiem netto, zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych 13410,5 tys. zł, podatek dochodowy naliczony od zysku brutto 2592,1 tys. zł, inne rezerwy - 2496,8 tys. zł, amortyzacja 1959,7 tys. zł. Suma środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej jest dodatnia i wynosi 6990,7 tys. zł, a tym samym powoduje zwiększenie stanu środków pieniężnych.
W następnym roku zauważalny jest dwukrotny wzrost zysku netto - wynoszącego 8732,9 tys. zł, w porównaniu z rokiem poprzednim. W br. nastąpił niewielki wzrost zmiany stanu należności do 11483,2 tys. zł oraz wartości podatku dochodowego zapłaconego do kwoty 4782,7 tys. zł. Natomiast wartość odsetek i dywidend otrzymanych i zapłaconych zmieniła się ze strumienia ujemnego w dodatni, który wyniósł 600,3 tys. zł. Wzrost odnotowano także w przypadku amortyzacji (2739 tys. zł), zobowiązań krótkoterminowych 13601,9 tys. zł. Również w tym roku suma środków pieniężnych z działalności operacyjnej jest dodatnia i wynosi 9456,4 tys. zł. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Z działalności inwestycyjnej w 1996 roku wpływy są niewielkie i wynoszą 324,1 tys. zł, przeciwna sytuacja zachodzi w następnym roku, kiedy to wyniosły one 2030,9 tys. zł. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej w 196 roku stanowiły głównie nabycie : papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (11060,8 tys. zł) oraz składników rzeczowego majątku trwałego 698,8 tys. zł. Również w 1997 roku większość wydatków to nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 14852,7 tys. zł, reszta to nabycie udziałów i akcji w podmiotach zależnych (3012,9 tys. zł) i wartości niematerialnych i prawnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz