Analiza finansowa ENERGOPOL

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa ENERGOPOL - strona 1 Analiza finansowa ENERGOPOL - strona 2 Analiza finansowa ENERGOPOL - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa ENERGOPOL, spółka akcyjna. Praca licencjacka, finanse, 1997 rok. Branża budowlana, przedsiębiorstwo budowlane. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: informacje ogólne (nazwa, siedziba, forma prawna), krótka historia oraz kapitały i fundusze spółki. Kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Działalność gospodarcza: przedmiot działalności spółki, główne rynki zbytu, dynamika przychodów ze sprzedaży, koszty wytworzenia sprzedanych produktów i ich charakterystyka, poziom zatrudnienia i jego zmiany. Bilans przedsiębiorstwa i jego analiza (tabele): wskaźniki struktury bilansu, analiza sytuacji majątkowej (aktywów), analiza sytuacji kapitałowej (pasywów) oraz analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej. Wynik finansowy i jego analiza: ogólna ocena zmian poszczególnych rodzajów zysku w analizowanym okresie, przyczyny zmian, analiza i ocena rentowności. Analiza sprawności działania i zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza przepływów pieniężnych. Ogólna ocena sytuacji i kondycji finansowej.

Analiza finansowa
SPIS TREŚCI: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDIĘBIORSTWA.
1. INFORMACJE OGÓLNE:( NAZWA, SIEDZIBA, FORMA PRAWNA).
2. KRÓTKA HISTORIA.
3. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.
1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
2 GŁÓWNE RYNKI ZBYTU.
3. DYNAMIKA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY.
4. KOSZTY WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA.
5. POZIOM ZATRUDNIENIA I JEGO ZMIANY.
BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO ANALIZA.
1. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ (AKTYWÓW).
2. ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWEJ (PASYWÓW).
3. ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ.
WYNIK FINANSOWY I JEGO ANALIZA.
1. OGÓLNA OCENA ZMIAN POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZYSKU W ANALIZOWANYM OKRESIE.
2. PRZYCZYNY ZMIAN.
3. ANALIZA I OCENA RENTOWNOŚCI.
V. ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA.
VI. ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
VII. OGÓLNA OCENA SYTUACJI I KONDYCJI FINANSOWEJ.
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDIĘBIORSTWA.
1. INFORMACJE OGÓLNE: (NAZWA, SIEDZIBA, FORMA PRAWNA)
NAZWA: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych „ENERGOPOL” Spółka Akcyjna
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, produkcyjnej, usługowej, handlowej oraz naukowo-badawczej w kraju i za granicą, a w szczególności:
produkcja budowlano- montażowa,
usługi remontowe,
usługi transportowe w kraju i za granicą,
produkcja pomocnicza,
wynajem sprzętu budowlanego oraz burzącego wraz z obsługą operatorską,
prace badawczo-wdrożeniowe i projektowe,
inne roboty i usługi.
FORMA PRAWNA EMITENTA.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych „ENERGOPOL” S.A. jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Rejestrowy - Gospodarczy w dziale B pod nr. 7508 w dniu 12.12.1991r.
Emitent działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego, Statutu Spółki oraz na podstawie przepisów szczególnych.
2. HISTORIA EMITENTA.
Spółka Akcyjna PEMB ENERGOPOL zawiązana została w dniu 04.11.1991r. mocą aktu notarialnego sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Dąbrowie Górniczej.
Założycielami Spółki byli pracownicy przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych „Energopol”.


(…)


7.486.867,23
Wykres wartości kapitału zapasowego (zł) na dany dzień bilansowy.:
KAPITAŁ REZERWOWY. Zgodnie z art.427 § 3 Kodeksu Handlowego Statut Spółki może przewidywać tworzenie kapitału rezerwowego z czystego zysku Spółki ; przewiduje to § 24 Statutu Spółki.
KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY
Na podstawie Ustawy o Rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych w Spółce tworzony jest kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.
Na dzień...
Wartość kapitału rezerwowego (zł)
31 grudnia 1997
593.550,69
31 marca 1998
593.550,69
30 czerwca 1998
593.550,69
Wykres wartości kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (zł) na dany dzień bilansowy.:
Główni…
… REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY
593.550,69
593.550,69
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
-
-
NIE PODZIELONY ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH
-
2.433.941,87
ZYSK NETTO BIŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO
2.433.941,87
724.443,08
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
4.785.417,92
5.509.861,01
KAPITAŁ AKCYJNY
Na dzień 31marca 1998 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 1.020.000,00 złotych i dzieli się na 255.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4 zł każda.
Akcje imienne założycielskie serii A uprzywilejowane są, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki w ten sposób, że na jedną akcję imienną założycielską przypada 5 głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Na dzień 13 sierpnia 1998 r. kapitał akcyjny wynosił 8.880.000 zł i dzielił się na:
255.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
151.347 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI
103.653 akcji zwykłych na okaziciela serii BI
510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII
400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E
SUMA 2.220.000 akcji wszystkich serii
KAPITAŁ ZAPASOWY Zgodnie z art.427 Kodeksu Handlowego oraz §24 Statutu Emitenta, Spółka zobowiązana jest do tworzenia…
… trzech lat, można stwierdzić, że PEMB „ENERGOPOL” S.A. jest firmą w pełni wiarygodną i przynoszącą zamierzone zyski.
BIBLIOGRAFIA
* Prospekt emisyjny PEMB „ENERGOPOL” S.A.
* M. Sierpińska, T. Jachna - „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”. PWN Warszawa 1997, s. 277
* Telesfor, B. Izydorczyk - „Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych”, 1998
* M. Sierpińska, D. Wędzki - „Zarządzanie…
… specjalistycznego sprzętu mechanicznego oraz wykonywaniu remontów dróg. Ponadto Spółka prowadzi roboty drogowo - mostowe, świadczy usługi w zakresie napraw sprzętu budowlanego na budowie i w warsztatach własnych, a także zajmuje się montażem, demontażem i transportem żurawi wieżowych oraz konstrukcji stalowych.
Oferta produkcyjna przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności następujące pozycje:
Roboty budowlano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz