Współstanowienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współstanowienie - strona 1 Współstanowienie - strona 2 Współstanowienie - strona 3

Fragment notatki:


Współstanowienie- Akt stanowienia dokonywany, przez co najmniej dwa podmioty, z którymi każdy jest wyposażony w kompetencje prawotwórcze.
Dla ważności aktu nie jest wymagana zgoda adresatów stanowionych norm i dlatego stanowienie jest traktowane jako akt jednostronny.
Umowa- Czynność co najmniej dwustronna, poprzez którą strony uczestniczące ustalają wiążące je normy generalne i abstrakcyjne. To akt kreujący normy prawne- twórca tych norm jest zarazem ich adresatem
Precedens prawotwórczy- polega na tym, że jakiś organ państwa rozstrzyga określoną sprawę, mimo że w obowiązującym systemie prawa brak jest podstaw do rozstrzygnięcia lub podstawy te są niedostatecznie określone. Rozstrzygając organ państwa formułuje pewną normę generalną, która czyni podstawę owego rozstrzygnięcia (ratio decidenti) Wytworem rozstrzygnięcia precedensowego jest zatem jakaś norma generalna, sformułowana przez organ, który rozstrzyga precedensową sprawę, a samo to rozstrzygnięcie, jest faktem tworzącym ową normę, a więc faktem prawotwórczym.
Proces tworzenia
Jeżeli w danym państwie prawo może być tworzone jedynie w formach wskazanych w konstytucji lub jedynie przez podmioty, które konstytucja do tego upoważnia, wówczas jest to- system źródeł zamknięty Fazy procesu prawodawczego
Faza przygotowawcza- rozpoczyna się od podjęcia przez określony podmiot zamysłu, by uregulować prawnie jakąś dziedziną spraw i obejmuje przygotowanie projektu aktu normatywnego, uzgodnienie go z różnymi podmiotami, jego krytycznej analizie, oraz podjęciu decyzji o przedłożeniu projektu organowi, który ma kompetencje do jego ustanowienia
Faza konwencjonalna- zawarcia umowy
Akt normatywny- to zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (np. parlament, prezydenta, ministra), wyrażających normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne. Zbiór opatrzony nazwą (ustawa, dekret, rozporządzenie, zarządzenie)
Budowa aktu normatywnego:
Tytuł aktu
Przepisy merytoryczne
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących (nowelizujące)
Przepisy przejściowe i dostosowujące
Przepisy końcowe i uchylające, przepisy o wejściu w życie aktu normatywnego, przepisy o wygaśnięciu aktu normatywnego
Wejście aktu w życie- ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie np. z dniem 1 stycznia 2004 (Vacatio legis)- okres spoczywania ustawy
Ogłoszenie aktu normatywnego- to urzędowe podanie jego treści do wiadomości publicznej, dokonane przez upoważniony do tego podmiot oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne. Wynika ona z konstytucji i ustaw.
Ogłoszenie aktu jest pierwszym, oficjalnym, urzędowym podaniem tego aktu do wiadomości publicznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz