Ogłaszanie aktów normatywnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogłaszanie aktów normatywnych - strona 1

Fragment notatki:

Ma 7 stron. Porusza takie kwestie jak: dzienniki urzędowe, zasady ogłaszania aktów normatywnych, akty podlegające ogłoszeniu, teksty jednolite i sprostowania błędów, redagowanie i rozpowszechnianie aktów normatywnych.

Temat: Ogłaszanie aktów normatywnych.
I. Wprowadzenie.
II. Rodzaje dzienników urzędowych.
III. Zasady ogłaszania aktów normatywnych.
IV. Akty podlegające ogłaszaniu.
V. Teksty jednolite i sprostowania błędów.
VI. Redagowanie i rozpowszechnianie aktów normatywnych.
VII. Monitor sądowy i gospodarczy.
I. Wprowadzenie.
Aby prawo spełniało określone funkcje w zakresie kształtowania stosunków społecznych, niezbędne jest aby adresaci norm prawnych uzyskiwali pełne informacje o tych normach w formie i sposób prawem uregulowany.
Konieczne jest więc ogłaszanie aktów normatywnych zawierających przepisy prawa i ich publikacja.
Ogłaszanie, a zwłaszcza informowanie o przepisach prawa, następuje nie tylko przez powołane do tego organy, ale również w innych formach komunikowania społecznego, jak:
w drodze publikacji naukowych,
przez środki masowego przekazu,
publikacje popularne,
ale także przez urzędowe,
pouczenia o przysługujących środkach prawnych.
Art. 83 Konstytucji RP stanowi, że „każdy ma obowiązek przestrzegania prawa RP”.
Aby ten obowiązek mógł być wykonywany, konieczne jest ogłaszanie aktów normatywnych. Jest to wymóg konstytucyjny, gdyż wg art. 88 ust. 1 Konstytucji „warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie”.
W art. 88 ust. 2 Konstytucja stanowi, że zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. Tą ustawą jest: Ustawa z 20.07.2000 r. „o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. nr 62, poz. 718), która weszła w życie z dniem 01.01.2001. Ustawa ta określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tryb wydawania dzienników urzędowych.
II. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu w/w ustawy są:
Dziennik Ustaw RP,
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”,
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”,
dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
dzienniki urzędowe urzędów centralnych,
wojewódzkie dzienniki urzędowe.
III. Zasady ogłaszania aktów normatywnych.
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych wprowadza zasadę, że ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
Zasada ta obowiązuje bez wyjątków co do aktów normatywnych zawierających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jedynie ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego, o ile nie zawiera on przepisów powszechnie obowiązujących.
Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie oraz, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące

(…)

… - odpis orzeczenia.
IV. Akty podlegające ogłoszeniu.
1. W Dzienniku Ustaw RP ogłasza się:
Konstytucję,
ustawy,
rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta RP,
rozporządzenia wydane przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów będących członkami Rady Ministrów oraz Krajowa Rada
… normatywne ogłasza się niezwłocznie oraz, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określił termin dłuższy, a więc dłuższe vacatio legis. Zasada ta nie dotyczy przepisów porządkowych. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz