Rodzaje dzienników urzędowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje dzienników urzędowych - strona 1 Rodzaje dzienników urzędowych - strona 2

Fragment notatki:


RODZAJE DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH
Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji.
Dziennik Ustaw RP (ogłasza się):
Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta RP, rozporządzenia wydawane przez Prezydenta RP, RM, Prezesa RM, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami RM, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” (ogłasza się):
zarządzenia Prezydenta RP wydawane na podstawie ustawy,
uchwały RM i zarządzenia Prezesa RM wydane na podstawie ustawy,
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B” (ogłasza się):
sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości,
ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
Wydawane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz kierowników urzędów centralnych:
dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych (ogłasza się):
akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych,
uchwały RM uchylające zarządzenia ministra wydającego dziennik urzędowy,
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych, o których mowa w pkt.1 i 2
Wydawane przez wojewodę:
wojewódzki dziennik urzędowy (ogłasza się): akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, jak i przez sejmiki województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu, gminy,
statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
akty Prezesa RM uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego,
porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak i między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
uchwały budżetowe województwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz