Wskaźniki w ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki w ekonomii - strona 1 Wskaźniki w ekonomii - strona 2 Wskaźniki w ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Wskaźniki
 Wskaźnik wyraża względną wartość danej zmiennej
odniesioną do jej wartości w okresie podstawowym
(bazowym)
 Czyli żeby go policzyć potrzebujemy:
 Jakąś zmienną mierzoną (np. PKB)
 Dane za różne okresy lub różne kraje/regiony
 Okres /kraj bazowy (np. rok bazowy, kraj bazowy)
Wskaźniki zmian cen (1)
Wskaźnik (indeks) cen = statystyczny wskaźnik ilościowego opisu dynamiki cen w okresie
badanym w porównaniu z okresem podstawowym. Rozróżnia się indywidualne
(cząstkowe) oraz agregatowe (zespołowe) wskaźniki cen. Aby je obliczyć tworzy się
tak zwany koszyk dóbr, czyli zestaw artykułów, których ceny będą śledzone. Udział
każdego z nich wyznaczany jest zwykle na podstawie znaczenia w obrotach
handlowych. Można przy tym przyjmować różne punkty widzenia, z którego
analizuje się zmiany cen. Może to być perspektywa konsumentów, hurtowników, czy
producentów, odpowiednio zmieniając skład produktów w koszyku.
CPI (Consumer Price Index) = ogólny wskaźnik cen detalicznych (konsumpcyjnych) towarów i usług
(nie wszystkich dóbr) jest główną miarą inflacji; mierzony jest w stosunku do
ustalonego koszyka dóbr i usług konsumenckich. Znaczenie poszczególnych
artykułów określane jest na podstawie badań wydatków z budżetów domowych.
Zwykle pod uwagę brane są ceny detaliczne, takie jakie klienci płacą przy kasie.
Znaczy to, że odzwierciedlają wpływ wszystkich czynników, w tym podatków.
Inflacja bazowa
= inflacja bazowa jest tą częścią inflacji rejestrowanej, która jest związana z
oczekiwaniami inflacyjnymi i presją popytową oraz która jest niezależna od szoków
podażowych; jest wiele miar inflacji bazowej; podstawę obliczeń stanowi
zdezagregowana baza danych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych
obliczanych przez GUS. Jedną z metod jest wyłączenie z CPI niektórych jego
wskaźników składowych (główne tych artykułów, które są podatne na zaburzenia)
PPI (Production Price Index) = wskaźnik zmian cen produkcyjnych (produktów przemysłowych,
robót budowlano-montażowych oraz usług transportu), jest miarą comiesięcznych
zmian cen hurtowych i publikowany jest w podziale towarowym, branżowym i
według etapów produkcji
HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) = zharmonizowany wskaźnik cen
konsumpcyjnych; obliczane są według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej,
podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi obserwacja reprezentantów


(…)

… oparty na strukturze spożycia
indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych
Deflator PKB/PNB = wskaźnik wyrażający koszt nabycia wszystkich dóbr i usług finalnych
uwzględnianych w PNB w danym roku (wytworzonych w danym okresie), w
stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku przyjętym za bazowy.
Stosowany jest do przeliczania wartości dóbr i usług w okresie badanym w celu
ustalenia ich realnej wartości. Wskaźnik ten to procentowa relacja PNB (PKB) z
danego okresu, w cenach bieżących (z tamtego okresu), do PNB (PKB) w cenach
stałych, (również z tamtego okresu, przyjętego za bazowy). Deflator PKB jako
miernik poziomu cen ma w gospodarce otwartej ma wadę: nie uwzględnia
rachunków płaconych za towary importowane.
Źródła danych (pierwotne)
Źródła pierwotne to źródła informacji, w których informacja faktycznie
powstała (lub została zebrana albo przetworzona); powinno się je
podawać jako „właściwe” - „ostateczne” źródło informacji
 Banki centralne państw [NBP, FED, PBC]
 Instytucje naukowe [PAN]
 Rządowe instytucje statystyczne [GUS, US Census Bureau, BEA]
 Stowarzyszenia i organizacje krajowe [Związek Banków Polskich]
 Instytucje Międzynarodowe [IMF, World Bank, WTO, agendy ONZ] i ich bazy
danych…
… pierwotnego danych
 Publikacje działów badawczych firm i instytucji [PWC, McKinsey,
OECD]
 Pisma naukowe (Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, itp.)
 Pisma i portale biznesowe, popularno-naukowe i opiniotwórcze
(The Economist, Świat Nauki, Forbes, The Times, Fortune itp.)
 Itp..
Źródła danych (data banki)
Przykładowe data-banki dostępne w Internecie:
Bazy pełnotekstowe
 CEIC Data
 Global Market…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz