Rachunek dochodu narodowego - Miernik poziomu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Rachunek dochodu narodowego:
Metody obliczania produktu krajowego brutto (PKB) : Metoda sumowania produktów - polega na sumowaniu wartości dóbr i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Obliczeniami tymi zajmują się specjalnie do tych celów powołane instytucje statystyczne (w Polsce: Główny Urząd Statystyczny i lokalne urzędy statystyczne). Zebrane dane statystyczne dotyczące wartości wytworzonych dóbr i usług grupuje się wg działów gospodarki. Przy obliczaniu PKB należy liczyć wyprodukowane dobra i usługi tylko jeden raz. Są dwa sposoby uniknięcia wielokrotnego liczenia tych samych elementów. Pierwszy polega na sumowaniu wartości produktów finalnych, drugi na sumowaniu wartości dodanej. Produkty finalne to dobra i usługi nabywane przez ostatecznego użytkownika. W ich skład wchodzą dobra i usługi konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe oraz dobra i usługi inwestycyjne nabywane przez przedsiębiorstwa. Dobra inwestycyjne zużywają się w całości w jednym cyklu wytwórczym. Produkty, które są w całości zużywane przez przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu innych produktów, noszą nazwę produktów pośrednich. Aby uniknąć wielokrotnego liczenia tych samych elementów, przy obliczaniu PKB należy dodawać wartość wyprodukowanych w danym roku produktów finalnych.
Wartość dodana to przyrost wartości produktów będący rezultatem danego procesu produkcji. Oblicza się ją przez odjęcie od wartości dóbr wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie sumy kosztów rzeczowych czynników produkcji zużytych przy wytwarzaniu tych dóbr. Metoda sumowania dochodów - polega na dodawaniu dochodów powstających w procesie wytwarzania produktów w danym roku. Suma tych dochodów musi być równa ogólnej sumie wartości dodanej.
PKB= Przy obliczaniu PKB powyższą metodą uwzględniamy jedynie dochody, które powstają w związku z wytwarzaniem dóbr i usług. Płatności transferowych, tj. emerytur, rent, zasiłków, stypendiów i innych płatności z budżetu nie uwzględniamy w rachunku PKB. Metoda sumowania wydatków - polega na sumowaniu wydatków na produkty finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe. Wydatki te obejmują:
wydatki na produkty konsumpcyjne wytwarzane w kraju,
wydatki na krajowe produkty inwestycyjne,
wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra i usługi, z wyłączeniem płatności transferowych,
wydatki zagranicy na krajowe produkty eksportowane.
Pomijamy w tym rachunku dobra i usługi z importu. W związku z uwzględnieniem podatków pośrednich i subsydiów wyróżniamy dwie kategorie: PKB w cenach rynkowych i PKB w cenach czynników produkcji.
PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia.


(…)

….
Ostateczny - tworzy się fundusz konsumpcji (zaspokajanie potrzeb) i akumulacji (powiększanie możliwości produkcyjnych), który tworzy się za pomocą redystrybucji dochodów, podatków i kredytów.

miernikiem poziomu dobrobytu w danym kraju.
Human Development Index (HDI)
to wskaźnik ilustrujący nie tylko materialną zasobność danego kraju, ale również poziom edukacji i opieki zdrowotnej w danym społeczeństwie. W ostatnim rankingu szeregującym państwa według tego wskaźnika, Polska zajęła 37 miejsce na świecie. Podział dochodu narodowego
Pierwotny - odbywa się w miejscu wytworzenia dochodu, np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz