Wykład - Produkt krajowy i narodowy brutto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Produkt krajowy i narodowy brutto - strona 1 Wykład - Produkt krajowy i narodowy brutto - strona 2 Wykład - Produkt krajowy i narodowy brutto - strona 3

Fragment notatki:

Dr Agata Jakubowska
Makroekonomia
Wykład 3
Produkt krajowy i narodowy brutto - PKB i PNB
Produkt krajowy brutto (PKB) - jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Produkt narodowy brutto (PNB) - miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody netto z tytułu własności za granicą. Dochody netto są różnicą między dochodami otrzymanymi z tytułu własności za granicą a dochodami wypłacanymi z tytułu własności cudzoziemcom. Jeżeli odpływ dochodów otrzymywanych z tytułu usług czynników produkcji będących własnością kapitału zagranicznego jest większy niż przypływ dochodów z tytułu posiadanych czynników produkcji za granicą, wówczas PKB PNB i odwrotnie.
Słabe strony PNB:
nie uwzględnia kosztów amortyzacji
problem „podwójnego liczenia”
powstawanie efektów zewnętrznych
szara strefa
SNA - System of National Accounting - system rachunkowości narodowej
MPS - Material Product System
NEW - miernik, który teoretycznie koryguje PKB o szarą strefę Produkt narodowy netto (PNN) - jest to produkt narodowy brutto pomniejszony o koszty amortyzacji (zużycia kapitału). Jest miarą sensowniejszą niż PNB, ale rzadziej stosowaną ze względu na trudności w oszacowaniu kosztów amortyzacji. Ponadto w okresach jednorocznych zmiany PNB i PNN są mniej więcej równoległe.
PNN = PNB - koszty amortyzacji
Metody obliczania PNB i PKB:
PNB jako strumień dóbr (produktów finalnych) - PNB można zmierzyć sumując łączny strumień wydatków na zakupy konsumpcyjne w ciągu roku. Do zakupów konsumpcyjnych zalicza się dobra i usługi liczone w cenach rynkowych (ponieważ ceny rynkowe odzwierciedlają relatywną wartość produktu).
PNB = C + I + G PKB = C + I + G - Ti PKB - Tb + Bt = S + C
C konsumpcja; I inwestycje brutto (inwestycje krajowe + eksport - import) - przyrost kapitału w danym społeczeństwie z pominięciem wydatków z tytułu zużycia kapitału (amortyzacja); G wydatki rządowe na dobra i usługi z wyłączeniem płatności transferowych;
Ti podatki pośrednie
Tb podatki bezpośrednie
Bt wydatki transferowe
S oszczędności
PNB jako strumień dochodów - PNB można zmierzyć sumując dochody czynników wytwórczych (płac, procentów, rent i zysków) będących równocześnie kosztami wytworzenia dóbr końcowych w danym społeczeństwie. Zysk w tym przypadku definiuje się jako koszt rezydualny. Podatki bezpośrednie i pośrednie traktuje się jako składniki kosztów wytworzenia produktu finalnego.


(…)

… traktuje się jako składniki kosztów wytworzenia produktu finalnego.
PNB = (płace, procenty, renty, zyski bez dóbr pośrednich) + (pośrednie podatki przedsiębiorstw) + (amortyzacja)
Metoda wartości dodanej - aby uniknąć podwójnego liczenia, uważamy żeby do produktu narodowego brutto włączać tylko dobra finalne, opuszczając dobra pośrednie, kupowane od innych przedsiębiorstw, które zostaną wliczone do PNB…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz