Wprowadzenie do socjologii

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do socjologii - strona 1 Wprowadzenie do socjologii - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe układy społeczne:
-działanie społeczne
-stosunek społeczny
-rola społeczna
-grupa społeczna
Zbiorowość to ludzie żyjący na określonym obszarze, których łączą bardziej lub - mechanizmy społeczne te kształtowane są poprzez struktury głębokie istniejące
mniej trwałe stosunki i więzi społeczne
w ludzkich mózgach
5 etapów tworzenia zbiorowości społecznej:
5. Strukturacja - Anthony Giddens
- układ reguł działania i zaistnienie działań społecznych
I : a) styczność przestrzenna - postrzeganie się wzajemne, rejestracja cech: płeć,
wiek i ilość
Działanie społeczne jest to jakakolwiek zmiana świadomości np. Wyprowadzka b) styczność psychiczna - formowanie się sympatii
Społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością
Socjologia odróżnia działania od zachowania
i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych
c) styczność społeczna - wytworzenie się wzajemnego zainteresowania
Działanie jest nieświadome, niecelowe.
celów bez impulsu ze strony władzy państwowej
Zachowanie: np. Bezcelowo mrugam okiem
- potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych
II. Wzajemne oddziaływanie
rozlanie szklanki wody w kuchni
- jest zainteresowane sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności
III. Pobudzanie do stałych działań społecznych aby zaspokoić potrzeby grupy za jego dobro.
Podaj przykład działania albo zachowania.??????????
IV. Wytworzenie się stałych stosunków społecznych
Wśród działań wyróżniamy działania społeczne.
Działania społeczne to działania nakierowane na człowieka ??????????
V. Kształtowanie się wzajemnych zależności wewnątrz grupy
Działanie to takie ludzkie zachowanie, w którym osoby działające wiążą
pewny sens.
Społeczność - uporządkowany i kompletny system oddziaływań społecznych;
Działanie społeczne -działanie nakierowane na drugiego człowieka
zbiorowość osób związanych ze sobą więziami i stosunkami
Typologia działań społecznych Maxa Webera:
1. Celowo racjonalne (przemyślane; np. Pomoc koledze w lekcjach)
Struktura społeczna – zbiór elementów, z których składa się społeczeństwo i
2. Wartościowo racjonalne (podobne do 1. ale bez ekonomicznych myśli)
układ między nimi
3. Tradycjonalne- nakierowane na tradycje (bo jest taki zwyczaj, wszyscy to i ja)
4. Emocjonalne/ afektywne – podejmowane pod wpływem emocji i afektu np. Struktura społeczna to układ wzajemnie powiązanych elementów składowych
społeczeństwa np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej
Żebrakowi danie pieniędzy
lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia.
Interakcja społeczna to celowe działanie między sobą A B
Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami,
Teorie interakcji społecznej:
1. Behawioralna – okary i nagrody ; zwierzęta; kary powinny być regularne a
Herbert Spencer – struktura zaczerpnięta z biologii, porównywał
nagrody od czasu do czasu
społeczeństwo do organizmu zwierzęcego
2. kalkulacja, zyski, straty – co zyskuje będąc z B i co tracę będąc z B

(…)

… z biologii, porównywał
nagrody od czasu do czasu
społeczeństwo do organizmu zwierzęcego
2. kalkulacja, zyski, straty – co zyskuje będąc z B i co tracę będąc z B
3. Symboliczny interakcjonizm – istotne są znaczenia jakie przypisujemy drugiej
Mikrostruktura społeczna – relacje w małych grupach społecznych np w
osobie
rodzinie
4. Stosunki społeczne
Makrostruktura społeczna – relacje w dużych grupach społecznych
Poziom mezosocjologiczny – analiza struktury społecznej, na którym istnieją
Typy interakcji społecznej:
społeczności lokalne czy grupy wtórne
- regularna – co jakiś czas z kimś rozmawiam
- nieregularna - ??????????
Koncepcje dotyczące struktury społecznej:
- pośrednia (poprzez media) i bezpośrednia (face to face)
- zogniskowana (centrum uwagi) i niezogniskowana (np przyjęcie- każdy gada z 1…
… jakieś
terytorium
Wg Alfreda Radcliffe-Browne'a:
- struktura społeczna jest siecią złożonych stosunków międzyludzkich
- w jego ujęciu struktura społeczna jest układem pozycji a organizacja jest
układem ról społecznych
2. Konfliktowa – Thomas Hobbes, Karol Marks
- społeczeństwo składa się z wzajemnie zwalczających się grup dążących do
dominacji
3. Interakcyjna - Herbert Blumer
- istotą życia społecznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz