Wózek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wózek-opracowanie - strona 1 Wózek-opracowanie - strona 2 Wózek-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 3 stron.
  ¡£¢¥¤§¦©¨¦§©¦§  "!$#%¦©'&©(¡ ¢)102134¡   105"¦§%61 7"8@9BADCFEGAIHIPGQSRUTWVYXa`GE)bdceQSRacefICa8hgdiqpr8hftsuQSv¥wxbdft`y8hAIC€(‚„ƒ†… ‡‰ˆd‚‘“’F”"• ”W… €W–d–d–d—d˜d—d™eda˜ e%fBg(hjilknmpo(qsr©ostauevFw1uqxxyqBthw zr{}|}~q€ƒ‚G„"gG†…e‡eˆB‰}~“ŠD„"‹Œ‹ŽgGf‡eˆl‘’ˆ“”y•)–y{}|}~q—z™˜p…e‡Gˆx‰}~“ŠI„(‹›šl„(ˆ“‹œ„”‡GfB"ž(|qfB‹ Ÿu| ¢¡$„¢•’‚G„"£(„(¤IŠr”„(š“ˆ |}ŠI„¥¡ŠD‰ “¦k„§G§¨©ˆl£(„"‹†f§ž¢–}ŠDge“¦£‰}¤‘ªdfBy«¬–y{}|}~q”­®¡¯k xC = xP + dcosΘ yC = yP + dsinΘ Ÿ‰is§ ° ‘}¤DŠI(ž(“‹±–’ˆBy«}ˆx‰y|}„¯–@ˆ(ž(“geŠI„“k ˙ xC = ˙ xP − d ˙ΘsinΘ ˙ yC = ˙ yP + d ˙ΘcosΘ Ÿ³²l§ zrŠD„(‡‰¡gež"„n‡G­®¡| “|}ŠI„%‹œ|}ˆ“£(´%–}‡Gž(„(ž1Ÿ −sinΘ§W•x£‰}‡G{}šlŠI„µ–}‡ež"„(žŸ cosΘ§h¥¶·“gGe´(–}|yŠD„%‰}ˆB‰ s‚G´%‰}ˆ£gGŠD„"‘}ŠD„ ‡e­®¡| |}Š‘—gGe‡eˆl|}“‹œŠ¸k − ˙ xCsinΘ + ˙ yCcosΘ = − ˙ xP sinΘ + d ˙Θsin 2Θ + ˙ yP cosΘ + d ˙Θcos 2Θ Ÿ¸¹l§ z)ˆž(‡G„(‰}{y~“ˆ®¡µ|}ŠD{©–}‡”¢¡º„‚ng‰”‡eˆ“|“fŽ”„(š“ˆœˆ“e‡ežfx‹œ“|}„"šlˆ‡e­®¡| “|yŠ‘5Ÿaž"„¯¡ž"ˆl‡e{ª‚G„(‰xfx|y~“ˆ®¡$„"šlˆ“§Wk − ˙ xCsinΘ + ˙ yCcosΘ = − ˙ xP sinΘ + ˙ yP cosΘ + d ˙Θ Ÿa»q§ i ¼ ½±¾À¿ ¿ ¢)#µ!$#%¦§¡ Á“‡e{}|y„(~‰}¤‘§ˆlgeŠ YC Ÿaž¡Š‘Óž(“|}„‚¯ž(„Ä…G‡eˆB‰}~“ŠD„(‹Œ‹œ“g‰fŇGˆl‘’ˆ“yq§p˜p| ©‘}‡e“~Ɩ@ˆ“…e¤DŠIž(šl{¡ž(‰@Ǒ{}£ÄˆlgGŠº–’ˆ˜ –}‡Gž(„("ž(|}„d‚n‡eˆ“‘@ˆ“”yk − ˙ xCsinΘ − ˙Θd + ˙ yCcosΘ = 0 Ÿ¸Èl§ É ge~ÊӉ5geŠD´¥eˆ¡ž"ŠD´sÇFˆ“Ë É gGyωÌk„§ ÁÂgGž"fBgGe~“ŠD„‡ež({xdf͖}‡G´(‰}~ˆl…e"ŠÎ|}§ˆ“… YC ‹ª{ygež¢Ã©gGŠD´—ž(‡G­®¡|}ˆ®¡µ“£fB¦“h¨¬“‹fÍ| “g‰”´"–}{ʂeӝ"„gG~}Çu“‰}ˆ®¡º„ Ÿa"ž¢“‡G|}„¯~ÊÏdf©–}‡Gž"f§{}~}Çu‰}ž(ŠI„Ï XC • YC Ð §k ˙ xCcosδ = ˙ xCcos(90◦ − Θ) = ˙ xCsinΘ Ÿ¸Ñl§ Š ˙ yCcosΘ Ÿ¸Òl§ hthIhӈl‡e“ž£ge~}Çu‰}ˆ®¡µ¡%fx|yŠD~ʍs‚eӝ(ž¯–}‡G´(‰}~ˆl…e"Š)~ÊÏeˆ®¡$„d‚"k |ω × d| = ˙Θd Ÿ¸Ôl§ Ÿa~“ŠI„(‡e{y|}„(~Ž¡º„(~qeˆl‡”¬Ÿ ω × d§j‚G„(g‰·ž"šlˆB‰}|qf©ž¯~BŠI„(‡G{}|}~“ŠD„"‹ÕˆlgeŠ YC § zr‡e´(‰y~“ˆl…G(Šye„$‹ª{}gGž¢Ãp‰}“¦º¡gG{}‹œŠI„ 0•lnž¢“{q¡$“£(‹†f“•q£(„ºge~}Çu“‰y|}ŠD~“ŠB¤D„"¡º„‚)g‰”‡Gˆl|qf†‡G­s¡|}“|}Š‘n»pge÷y“~“ŠI„ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz