Władza rodzicielska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza rodzicielska  - strona 1 Władza rodzicielska  - strona 2 Władza rodzicielska  - strona 3

Fragment notatki:

WŁADZA RODZICIELSKA 2.1. POJĘCIE, PODMIOTY I CHARAKTER PRAWNY A. POJĘCIE - każdy człowiek z chwilą urodzenia nabywa nieograniczoną zdolność prawną, jednak ze względu na niedojrzałość fizyczną i psychiczną potrzebuje szczególnej ochrony -potrzeba ta dotyczy również ochrony interesów dziecka w obrocie prawnych -funkcje ochrony spełniają rodzice dziecka -dla realizacji tej funkcji ustawodawca przyznaje określone uprawnienia i nakłada określone obowiązki
-zespół tych uprawnień, obowiązków oraz celów składa się na stosunek prawny między rodzicami a dziećmi nazywany władzą rodzicielską -KRO nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej -władza rodzicielska jest prawem podmiotowym przyznanym rodzicom dla dobra dziecka i w interesie społeczeństwa -władzę rodzicielską wyznacza trójstronny stosunek prawny : prawnorodzinny - między rodzicami a dzieckiem cywilnoprawny - między rodzicami a osobami trzecimi administracyjnoprawny - między rodzicami a państwem -przepisy regulujące zakres władzy rodzicielskiej mają na ogół charakter ius cogens , a wynikające z nich prawa podmiotowe są niezbywalne B. PODMIOTY 1) Rodzice  władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom -podmiotami władzy rodzicielskiej są zarówno rodzice związani węzłem małżeńskim, jak i rodzice dziecka pozamałżeńskiego -od tej reguły KRO przewiduje odstępstwa wynikające z sytuacji faktycznych, w jakich mogą się znaleźć rodzice lub dziecko:
w przypadku braku ustalenia ojcostwa lub braku macierzyństwa władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców (temu, którego stosunek rodzicielski jest pewny) w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnej jednego z rodziców władza rodzicielska przysługuje tylko drugiemu z nich jeżeli oboje rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej sąd ustanawia dla dziecka opiekę 2) Dziecko  dziecko pozostaje podmiotem stosunku prawnego władzy rodzicielskiej od chwili urodzenia -przed urodzeniem dziecka władza ta nie wchodzi w rachubę ze względu na:
to, że matka dziecka może doprowadzić do pozbawienia go życia poprzez aborcję dla strzeżenia przyszłych praw majątkowych dziecka ustanawia się kuratora do momentu narodzenia dziecka nie można ustalić pochodzenia dziecka -dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia wieku pełnoletności , tj. do ukończenia 18 lat
-pełnoletnim staje się również małoletni, który zawrze małżeństwo
2.2. TREŚĆ WŁADZY RODZICIELSKIEJ -do zakresu władzy rodzicielskiej należy całokształt obowiązków i uprawnień rodziców względem osoby i majątku dziecka dla ochrony jego dobra i przygotowania go do samodzielnego życia

(…)

… pobytu dziecka poza domem rodzicielskim na krótszy lub dłuższy czas, np. na czas wakacji -taka decyzja powinna być podjęta wspólnie przez rodziców
-rodzice nadają dziecku imię, które wpisuje się do aktu urodzenia -w tym zakresie funkcja kontrolna przypada kierownikowi USC, który może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia, jeżeli byłoby one ośmieszające, nieprzyzwoite lub w formie zdrobniałej -istnieje możliwość zmiany imienia dziecka, jeżeli rodzice w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka, złożą kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia -sytuację prawną dziecka kształtuje również: uprawnienie rodziców do rozwiązania umowy o pracę dziecka małoletniego zgoda na przysposobienie dziecka zgoda rodziców w zakresie badań lekarskich, leczenia, zabiegów operacyjnych…
… lub testator wyłączył w umowie lub testamencie - takim majątkiem zarządza osoba wyznaczona przez darczyńcę lub spadkodawcę, a w przypadku braku takiego wyznaczenia - kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy -zarządca oraz kurator podlegają nadzorowi sądu opiekuńczego i podlegają podobnym ograniczeniom, jakie dotyczą opiekuna -muszą oni uzyskać zezwolenie sądu we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz