Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje  - strona 1 Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje  - strona 2 Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje  - strona 3

Fragment notatki:

USTANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I JEJ MODYFIKACJE A. USTANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ -władza rodzicielska trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości
-władza może jednak ustać wcześniej w wyniku z zaistnieniem zdarzeń, z którymi skutek taki wiąże KRO 1) Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej  przyczyny ustania władzy rodzicielskiej można podzielić na:
zdarzenia (fakty) zaistniałe niezależnie od ich podmiotów, np. śmierć, osiągnięcie pełnoletniości inne zdarzenia, a zwłaszcza orzeczenia sądowe A. Zdarzenia (fakty) zaistniałe niezależnie od podmiotów władzy rodzicielskiej  władza rodzicielska istnieje dopóty, dopóki istnieją podmioty tego stosunku prawnego -w związku tym władza rodzicielska ustaje ex lege w wyniku takich zdarzeń naturalnych, jak:
śmierć dziecka
śmierć rodziców
osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko -fakty te wywołują zmiany w stanie osobistym dziecka lub rodziców B. Inne zdarzenia, zwłaszcza orzeczenia sądowe  inne zdarzenia powodujące ustanie władzy rodzicielskiej należą do sfery faktów zaistniałych wskutek mniej lub bardziej celowego działania ludzi
-działania te znajdują wyraz przede wszystkim w orzeczeniach sądowych, które można podzielić na: orzeczenia zmieniające stan cywilny dziecka - zmianę stanu cywilnego dziecka powoduje orzeczenie sądu o:
zaprzeczeniu ojcostwa męża matki
zaprzeczeniu macierzyństwa unieważnieniu uznania dziecka
uchyleniu prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo o przysposobieniu dziecka
o rozwiązaniu przysposobienia orzeczenie orzekające ubezwłasnowolnienie rodziców - orzeczenie, w którym sąd dokonuje częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia rodzica/rodziców powoduje przede wszystkim ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych, czego skutkiem ex lege jest pozbawienie władzy rodzicielskiej -władza rodzicielska bowiem przysługuje tylko osobie, która ma pełną zdolność do czynności prawnych orzeczenia sądu bezpośrednio ingerujące we władzę rodzicielską - sąd może pozbawić rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej w przypadku niemożliwości jej wykonywania z powodu trwałej przeszkody albo w razie jej nienależytego wykonywania 2) Pozbawienie władzy rodzicielskiej  jest to najsurowszy sposób ingerencji sądu we władzę rodzicielską, który stosuje się tylko wówczas, gdy bezskuteczne okazały się łagodniejsze sposoby lub ich zastosowanie jest bezcelowe
-sąd wydaje takie orzeczenie mają na względzie zagrożone dobro dziecka - przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej mogą być dwojakie:

(…)

… opiekuńczego 3) Piecza zastępcza  umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej jest środkiem zaradczym w razie braku należytej pieczy rodzicielskiej oraz może być sposobem ograniczenia w.r. -piecza ta zastępuje pieczę sprawowaną przez rodziców przez niezbędny czas -piecza zastępcza ma całodobowy charakter -rolę rodziny zastępczej mogą pełnić małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim -przy wyborze rodziny uwzględnia się walory moralne, możliwość wykonywania zadań organizacyjno-wychowawczych względem dziecka, odpowiednia różnicę wieku, oraz - w miarę możliwości - nierozłączanie rodzeństwa -umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego
-sąd zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej (np. powiatowy ośrodek pomocy rodzinie)
-w razie pilnej potrzeby jest możliwe powierzenia dziecka rodzinie zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej na wniosek lub za zgodą rodziców, o czym należy niezwłocznie zawiadomić sąd opiekuńczy -członkowie rodziny zastępczej sprawują władzę osobiście i mają obowiązek umożliwić podtrzymywanie dziecku więzi z rodziną naturalną -umieszczenie dziecka…
…, prostytucja, żebractwo)
uporczywe i zawinione nadużycia rodziców dla własnej korzyści w zakresie zarządu majątkiem dziecka przynoszące mu szkodę
porzucenie dziecka uporczywe uchylanie się od alimentacji dziecka
stosowanie kar cielesnych zagrażających zdrowiu dziecka B. ZMIANY W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
-są to łagodniejsze niż pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej sposoby ingerencji przez sąd w tę…
… względem nieletniego, np.: środki leczniczo-wychowawcze
środki opiekuńczo-wychowawcze
umieszczenie w zakładzie poprawczym
-sąd może ponadto zastosować środki bezpośrednio ingerujące w sprawowanie władzy rodzicielskiej i adresowane do rodziców nieletniego, np.:
ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców
ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania; skierowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz