Wezwania w postępowaniu administracyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wezwania w postępowaniu administracyjnym - strona 1 Wezwania w postępowaniu administracyjnym - strona 2 Wezwania w postępowaniu administracyjnym - strona 3

Fragment notatki:

WEZWANIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM K.P.A. upoważnia organy administracyjne do wzywania osób (a więc nie tylko stron) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeśli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub wykonania czynności urzędowych.
Wzywać można nie tylko w toku postępowania, ale także w związku z przyszłym postępowaniem, lub dla ustalenia czy postępowanie może być wszczęte.
Wezwanie należy ograniczyć do przypadków niezbędnych, a także starać się by nie było uciążliwe dla osoby wzywanej. W przypadkach, gdy osoba wzywana nie może się stawić, jeżeli pozwalają na to okoliczności, możliwe dokonanie przez osobę czynności lub złożenie wyjaśnień czy przesłuchanie osoby w miejscu jej pobytu.
Do osobistego stawiennictwa wezwany jest zobowiązany stawić się tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym mieszka lub przebywa, a nadto, gdy mieszka lub przebywa w sąsiedniej gminie lub mieście. W pozostałych przypadkach organ winien skorzystać z pomocy prawnej (czyli zwrócić się do odpowiedniego organu administracji o wezwanie danej osoby w danej gminie). Powyższych nie stosuje się, gdy szczególny charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawiennictwa przed organem prowadzącym postępowanie.
Zwykle stosuje się wezwania pisemne , ale w sprawach niecierpiących zwłoki dopuszczalne są także telegraficzne, telefoniczne lub za pomocą dalekopisu pod warunkiem, że nie ma wątpliwości, iż doszło w odpowiednim czasie do adresata. Takie wezwanie powinno zawierać wszystkie elementy wezwania z art. 54 (patrzy następny akapit) oraz imię, nazwisko, stanowisko służbowe pracownika organu wzywającego.
Wezwanie powinno zawierać : nazwę i adres organu wzywającego, imię i nazwisko wzywanego, w jakiej sprawie, w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany, czy ma stawić się osobiście, przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie, skutki prawne niezastosowania się do wezwania. Ponad to wezwanie powinno być opatrzone: podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, lub jeżeli jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym. Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i inne należności wg. przepisów o należnościach biegłych i świadków w post. sądowym.
Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania strony zobowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów.
Osoba, która mimo prawidłowego wezwania nie stawiła się bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie do 50 zł , a w przypadku ponownego niestawiennictwa

(…)

… nie wyklucza zastosowania innych środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych np. można stosować środku przewidziane egzekucyjne przewidziane w ustawie egzekucyjnej.
Wyżej wymienionej kary grzywny nie stosuje się do żołnierza w czynnej służbie wojskowej, lecz w razie uchybienia obowiązkom stawiennictwa, organ przeprowadzający dowód występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz