WEKTORYZACJA EDYCJA I ATRYBUTY OBIEKTÓW WEKTOROWYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WEKTORYZACJA EDYCJA I ATRYBUTY OBIEKTÓW WEKTOROWYCH - strona 1 WEKTORYZACJA EDYCJA I ATRYBUTY OBIEKTÓW WEKTOROWYCH - strona 2 WEKTORYZACJA EDYCJA I ATRYBUTY OBIEKTÓW WEKTOROWYCH - strona 3

Fragment notatki:


  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 3  WEKTORYZACJA, EDYCJA I ATRYBUTY OBIEKTÓW WEKTOROWYCH.      Edit  Spatial Data  Spośród ikon okna  [Spatial Data Editor View 1]  wybieramy ikonę  [Add Reference Layer].   Nastepnie  wybieramy  warstwy  rastrowe   bardo  1  i  bardo  2   (skan  mapy  topograficznej)  po  rejestracji.  „Na  niej”  będziemy  rysować  punkty,  linie  i  poligony  zapisując  je  jako  nowe  warstwy wektorowe.  Tworząc  nową  warstwę  wektorową,   File    New    Vector   w  oknie   Select  Implied  Georeference  wybieramy opcję  User Defined . Tym samym nowo tworzona warstwa będzie  zarejestrowana  w  tym  samym  układzie  współrzędnych  prostokątnych  płaskich,  co  rejestrowany przez nas uprzednio “podkładowy” obraz rastrowy.    Zadanie:  Utworzyć kolejno pięć warstw wektorowych:.  Warstwa  1 :  punkty  osnowy  –  wprowadzić  10  punktów  wysokościowych  lub  osnowy  geodezyjnej  (wszystkie  nazwane  oraz  kilka  dodatkowych);  ewentualnie  plus  opisy  ( Add  Labels ) do nazwanych punktów  Warstwa  2 :  drogi  –  wrysować  drogi  główne  (czerwone  i  Ŝółte  w  wybranym  fragmencie)  pamiętając o snapowaniu.  Warstwa 3 : rzeka – wrysować główne koryto Nysy Kłodzkiej  Warstwa 4 : linia kolejowa – wrysować  Warstwa 5 : lasy – wrysować główne obszary leśne    Zapisywanie wprowadzanych warstw jako obiektów projektu.    File  Save As  Określamy miejsce na dysku (katalog), docelowy projekt  *.rvc  (juŜ istniejący lub tworzymy  nowy)  Zapisujemy wprowadzane przez nas elementy warstwy rastrowej jako  New Object  (warstwę  w projekcie) nadając mu nazwę i ewentualnie dodając komentarz (opis).      Do zwektoryzowanych obiektów moŜemy dodać bazę danych, określając klasę dróg, typ  lasów, wartości poziomic, itd. – moŜemy przypisać dowolną liczbę cech (atrybutów), w  formie liczb lub liter. Atrybuty są zapisywane w tabelach, które mają formę tabeli arkusza  kalkulacyjnego, tzn. składają się z wierszy, czyli rekordów (record) i kolumn. KaŜdy rekord  odpowiada jednemu obiektowi, a kolumna jednej klasie atrybutów. Wartości atrybutów  odnoszące się do jednego obiektu wpisywane są na przecięciu rekordu i kolumny w komórce.    W TNT funkcjonują dwa rodzaje tabel: WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE.    WEWNĘTRZNE mają charakter systemowy (internal) i są automatycznie budowane przez  system w trakcie zakładania pliku i edytowania warstwy wektorowej.   Zawierają:   -  numerację obiektów    2 -  informacje o topologii 

(…)

… zamieniamy na własną.
Z zakładek okna wybieramy zakładkę Field Info, gdzie ustalamy typ wprowadzanych danych,
wielkość pola w tabeli, typ jednostki, ew. liczbę miejsc po przecinku, klucz, itp.
MoŜliwe typy danych:
String – łańcuch znaków (pola tekstowe)
Integer – liczby całkowite
Floating-point – liczby wymierne (wartości “po przecinku”)
Logical – wartości logiczne typu True/False
Memo
Date – pole typu data
Computing – wartości obliczane przez komputer w oparciu o inne dane
String Expression
Color
Uwaga! Typ danych naleŜy wprowadzać przy zakładaniu pola tabeli. Później nie ma
moŜliwości zmiany i całe pole trzeba definiować od początku.
Wprowadzanie danych do tabeli atrybutów
Do wprowadzania danych przełączyć na widok pojedynczego rekordu.
Aby wprowadzić dane do tabeli wybieramy interesujący nas obiekt…
… wewnętrzną poligonów POLYSTATS/Area
2. Obliczenie gęstości zaludnienia
ZałoŜyć w tabeli Gminy nowe pole Gestosc_ludn
Tabela o 4 kolumnach: numer, nazwa gminy, liczba_ludnosci, gęstosc zaludnienia (nadać
właściwe rozmiary, typy danych dla kaŜdego z pól: integer, string, integer, computed)
Primary key GMINY_ID
Przy otwartej tabeli Gminy: Table>Edit Definition (wybieramy pole Gestosc_ludn)
Uaktywnia się pole…
… Records] – pokazane zostaną jedynie
wybrane elementy
lornetka i gwiazdka [View Active Element Records] – pokazany zostanie jedynie aktywny
element (ostatnio wybrany).
Chcąc wybrać element z tabeli, ustawiamy kursor na szarym kwadratowym polu [Select
Element] przy interesującym nas rekordzie.
MoŜemy dokonywać wyboru jednego rekordu (niebieska strzałka z jedynką - Exclusive),
wybrać kilka rekordów…
…, a następnie bez
skanu.
Zadanie
Na bazie mapy granic gmin w powiecie kłodzkim i znanej liczbie ludności kaŜdej z gmin
powiatu obliczyć gęstości zaludnienia dla kaŜdej gminy i przedstawić w formie kartogramu.
1. Obliczenie powierzchni gmin
Dla warstwy granice_gmin w projekcie Klodzko.rvc utworzyć (Process > Vector >
Attributes > Standard Attributes) i obejrzeć w edycji (Edit > Spatial Data > Open)
tabelę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz