REJESTRACJA WARSTW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
REJESTRACJA WARSTW - strona 1 REJESTRACJA WARSTW - strona 2 REJESTRACJA WARSTW - strona 3

Fragment notatki:


  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 2  REJESTRACJA WARSTW  WEKTORYZACJA I EDYCJA OBIEKTÓW WEKTOROWYCH    Wkopiować ĆWICZENIE 2 z folderu Dane do swojej kartoteki (CB_Register.rvc, bardo1.tif,  bardo2.tif)    Proces rejestracji (Georeference process) pozwala na wygenerowanie i zapamiętanie  informacji, które opisują relacje obiektów TNT w odniesieniu do układu współrzędnych i  odwzorowań kartograficznych. Informacje te gromadzone są w podobiektach.  Podkre ś li ć  ró Ŝ nice pomi ę dzy rejestracj ą  i rektyfikacj ą   (przelicza mapę w nowe komórki  rastrowe, tak aby boki były równoległe do układu współrzędnych) !!  Mo Ŝ liwe sposoby rejestrowania obrazu w TNT:  a)  o małej precyzji:  - sugerowana (implikowana) rejestracja – polecenie  Make Imply  w  Georeference  – tylko  gdy nie mamy informacji o połoŜeniu punktów kontrolnych  - prosta rejestracja – polecenie  Make Simple  w  Georeference  – wymagana znajomość  układu odniesienia, rozmiaru rastra oraz połoŜenia punktu centralnego, bądź któregoś z  naroŜników  b) o du Ŝ ej precyzji:  - rastra w oparciu o zarejestrowany obraz rastrowy  - rastra w oparciu o zarejestrowaną warstwę wektorową  - rejestracja poprzez znane koordynaty punktów kontrolnych w określonym układzie  odwzorowawczym    Rejestracja w oparciu o wcze ś niej zarejestrowany obiekt  (np. rastra (zdjęcie lotnicze) w  oparciu o wektor (drogi)).    Edit  Georeference  File  Open   Ć WICZENIE 2/CB_Register/_16BIT_RGB  Zaakceptować układ współrzędnych Lat-Lon mimo ostrzeŜenia (układ wsp. geograficznych  nie jest odwzorowaniem i odnosi się do sferycznej powierzchni, a nie do płaszczyzny)    Otworzyć obiekt odniesienia:  Options  Show Reference View    Add:  Ć WICZENIE 2/CB_Register /ROADS    Korzystając z narzędzi powiększania wyznaczamy punkty uŜywając narzędzia  Crosshair  w  takim samym połoŜeniu i w oknie  Georeference  klikamy przycisk  Apply     ROADS są zarejestrowane w odwzorowaniu State Plane i tak wyświetlane są koordynaty    Następnie w oknie „ Input” Layer  dodajemy objekt ROADS i wybieramy narzędzie  Corresponder.  Przy opcji  Add  moŜemy wprowadzać dodatkowe punkty  (Apply)     Następnie w opcji  Edit  uŜywamy narzędzia  Snap to Vertex , przeciągamy + do x i stosujemy  Apply i Redraw  – minimalizacja błędów ( Residuals )!  NaleŜy zapamiętać  File  Save (As)     2   Rejestracja w oparciu o znane współrz ę dne    UmoŜliwia powiązanie obiektu z układem współrzędnych w znanym odwzorowaniu  kartograficznym  Importowanie plików graficznych do TNT: 

(…)

… System
Ustawiamy:
System: Gauss-Kruger
Zone: 3 – strefa odwzorowawcza
Datum: Pulkowo 1942 – punkt przyłoŜenia elipsoidy do geoidy
Określamy współrzędne 4 naroŜników skanu mapy (przecięcie linii siatki) na podstawie mapy
topograficznej.
Korzystając z narzędzia Crosshair wprowadzamy współrzędne X (northing) i Y (easting),
zatwierdzamy (Apply)
Po zakończeniu File > Save (As)
Rejestrujemy osobno bardo1…
…, modyfikacji kształtu i usuwania poligonów są identyczne jak w
powyŜszych przypadkach dotyczących punktów i linii.
Przygotowanie do wektoryzacji,.
Spośród ikon okna [Spatial Data Editor View 1] wybieramy ikonę [Add Reference Layer].
Nastepnie wybieramy warstwy rastrowe bardo 1 i bardo 2 (skan mapy topograficznej) po
rejestracji. „Na niej” będziemy rysować punkty, linie i poligony zapisując je jako nowe…
… te gromadzone są w podobiektach.
Podkreślić róŜnice pomiędzy rejestracją i rektyfikacją (przelicza mapę w nowe komórki
rastrowe, tak aby boki były równoległe do układu współrzędnych)!!
MoŜliwe sposoby rejestrowania obrazu w TNT:
a) o małej precyzji:
- sugerowana (implikowana) rejestracja – polecenie Make Imply w Georeference – tylko
gdy nie mamy informacji o połoŜeniu punktów kontrolnych
- prosta rejestracja…
…, usuwanie. małych niezamierzonych poligonów uzyskanych przez
niedokładne rysowanie linii
Remove Excess Notes - usuwanie zbędnych węzłów dzielących linię na dwa obiekty – po ich
usunieciu linia stanowić bedzie jeden obiekt
Undershoots, tu m.in. moŜna dokładnie określić odległość snapowania
Line Densification - wygładzanie linii, do wyboru róŜne metody spleinów.
5
Rysowanie poligonów
Zasady rysowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz