ANALIZY SIECIOWE - TRASA I ALOKACJA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ANALIZY SIECIOWE - TRASA I ALOKACJA - strona 1 ANALIZY SIECIOWE - TRASA I ALOKACJA - strona 2 ANALIZY SIECIOWE - TRASA I ALOKACJA - strona 3

Fragment notatki:


  1  GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 7  ANALIZY SIECIOWE – TRASA I ALOKACJA    Materiały do ćwiczeń: projekt  analiza_sieci.rvc  (obiekty ulice i rzeki)    Celem  ćwiczeń  jest  przeprowadzenie  analizy  w  oparciu  o  obiekt  wektorowy  o  topologii  sieciowej  ( Network  Topology )  związanej  z  wyborem  optymalnych  (najkrótszych,  najtańszych,  najszybszych  itp.)  tras  przemieszczania  (procedura:   Routing )  i  lokowaniem  centrów optymalnego dostępu (procedura:  Allocation ).        ROUTING  Procedura  polega  na  wyborze  optymalnej  drogi  łączącej  dwa  lub  więcej  punktów.  Optymalizacja  zaleŜy  od  wyboru  kryterium.  Ustala  się  początek  (start)  i  koniec  (end)  trasy  oraz  w  miarę  potrzeb  punkty  tranzytowe,  przez  które  musi  przebiegać  trasa  (stop  bądź  waypoint).     Analiza bazuje na atrybutach węzłów i linii. MoŜliwe jest wprowadzanie  szeregu informacji  związanych  z  ograniczeniami  w  ruchu  (brak  przejezdności,  jednokierunkowość,  moŜliwość  skrętów, długość dróg, ograniczenia prędkości, światła i znaki itp.)  Im  precyzyjniejszy  opis  sieci  w  formie  narzuconych  liniom  i  węzłom  atrybutów  tym  moŜliwości predykcyjne analizy większe.    NaleŜy  podkreślić  zalety  topologii  sieciowej  –  linie  mogą  lecz  nie  muszą  mieć  węzłów  w  miejscach przecięć (skrzyŜowania bezkolizyjne).    Sprawdzić  czy  ustawiona  jest  topologia  sieciowa  dla  obiektu   ulice:  Edit    Spatial  Data...  Open Object for Editing , wybieramy  Layer  Properties       Procedurę realizujemy poprzez  Process  Vector  Network Analysis ( zakładki  Route i  Allocate)  Otwieramy obiekt, w którym przeprowadzimy analizę:  File  Open ... ulice  z projektu  analiza_sieci.rvc  NaleŜy zapoznać się z układem ulic. Ustawienia przydatnych podpisów (Data Tips) ustawia  się w  Tools/Setup DataTips , gdzie wybieramy pole z odpowiedniej tabeli do wyświetlania  przy wskazaniu kursorem. JeŜeli nie wyświetla się okno  Network Analysis Layer Controls   moŜna je wyświetlić za pomocą ikony  Layer Controls  w oknie  Network Analysis View.     Omówienie podstawowych narzędzi  W oknie  Network Analysis View  przyciski:  Add Near Stop  – wybór punktów przez które przechodzi trasa  Select Near Line  i  Select Near Node  – narzędzia do selekcji punktów i węzłów    W oknie  Network Analysis  przyciski:  - dodawania i przenoszenia węzłów, ustawiania porządanej kolejności, zaznaczania, usuwania  - ustanawiania trasy (

(…)

… ustawienie kierunków dozwolonego przejazdu – zielone strzałki) i
węzłów (ustawianie barier, regulacja skrętami)
Domyślne ustawienia analizy są takie, Ŝe impedancja kaŜdego odcinka sieci (pomiędzy
węzłami) ma ustawioną wartość „1”, a w punktach węzłowych nie moŜna dokonywać
nawrotów o 180°.
Impedancję naleŜy rozumieć jako „opór” stawiany przepływowi wzdłuŜ danej linii. MoŜe
być utoŜsamiana z „kosztami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz