Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych-opracowanie - strona 1 Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
2. 1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 3 Odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 3. 1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 4. 1. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, 2. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.
Roboty budowlane, jest to wykonywanie określonego technologicznie zespołu działań. Są jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej Aby mogło nastąpić ich rozpoczęcie muszą być spełnione wymogi określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną, która przed rozpoczęciem robót budowlanych musi stać się decyzją ostateczną, lub dokonać stosowanego zgłoszenia. Decyzja, o której mowa wyżej, to: - w przypadku budowy, remontu, montażu - pozwolenie na budowę, - w przypadku rozbiórki, wyburzenia - pozwolenie na rozbiórkę. Roboty budowlane realizowane są na zlecenie inwestora lub przez samego inwestora, który zobowiązany jest na mocy art. 18 PB do zorganizowania całego procesu, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności, czyli: - projektant - kierownik budowy i ewentualnie kierownicy robót, - inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku budów, dla których jest wymagane w przepisach prawa ustanowienie inspektora). Oprócz wyżej wymienionych osób może okazać się niezbędnym włącznie innych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa i innych.


(…)

… i innych.
Rozpoczęcie robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (art. 41 PB), przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy, lub obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane, przez kierownika budowy.
Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.
W trakcie prowadzenia robót kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy lub dziennika rozbiórki ewentualnie dziennika montażu, w którym dokumentuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz