Zagadnienia bezpieczeństwa pracy

note /search

Prace na wysokości-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1351

Definicja pracy na wysokościach. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdując...

Wykopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393

Czynniki wpływające na niebezpieczeństwo wykonywania robót ziemnych. Profilaktyka i sposoby zwiększające bezpieczeństwo robót ziemnych. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spraw...

Zagospodarowanie i organizacja placu budowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1428

Plac budowy, teren budowy - wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych). Na tym terenie znajdują się zarówno budowane obiekty, jak i wszystk...

Roboty dekarskie i izolacyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Roboty dekarskie i izolacyjne 1. Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 2. 1. Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte. 2. Kotły i ...

Roboty montażowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Roboty montażowe 1. Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych....

Roboty na wysokści-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Roboty na wysokości 1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 2. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabe...

Roboty rozbiórkowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Roboty rozbiórkowe 1. 1... Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączy...

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1127

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni ro...

Miejsca pracy usytuowane w budynkach oraz w obiektach poddawanych remo...

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie 1. 1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 2. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 2. 1. Na czas układania podłóg i podłoży ...