Wykopy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykopy-opracowanie - strona 1 Wykopy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na niebezpieczeństwo wykonywania robót ziemnych. Profilaktyka i sposoby zwiększające bezpieczeństwo robót ziemnych. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
Występujące najczęściej zagrożenia podczas wykonywania robót ziemnych to: zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu;
wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się;
spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.;
zagrożenia związane z używaniem maszyn.
Zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót ziemnych:
zabezpieczenie ścian wykopu Na podstawie ogólnych przepisów BHP każdy wykop o ścianach pionowych i głębokości poniżej 1 m musi być umocniony w sposób uniemożliwiający osunięcie ziemi. Natomiast wykopy nieumocnione o głębokości większej niż 1 m, ale tylko do głębokości 2,0 m, można wykonywać wyłącznie w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.
W pozostałych przypadkach wykopy powinny zostać zabezpieczone przed możliwością osunięcia się ścian wykopu za pomocą: skarpowania ścian, podparcia lub  rozparcia.
Wykopy szerokoprzestrzenne umożliwiają szybsze prowadzenie robót budowlanych dzięki łatwemu dostępowi i braku elementów zabezpieczających skarpy. Bezpieczne nachylenie skarp musi być określone w dokumentacji projektowej na podstawie obliczeń statyczności, w sytuacji gdy:
- roboty ziemne są wykonywane w gruntach nawodnionych,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunty stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m.
 W przypadku kiedy w projekcie nie ustalono bezpiecznego nachylenia skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m, należy stosować poniższe parametry:
- nachylenie 1:0,5 dla iłów, mieszanin frakcji iłowej z piaskiem i pyłem, zawierające powyżej 10% frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
- nachylenie 1:1 dla skał spękanych i rumoszy zwietrzelinowych,
- nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało spoistych, jak piaski gliniaste, pyły, lessy i gliny zwałowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej,


(…)

…, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym). Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne prowadzone…
… w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1m.
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku poręcze ochronne mogą zostać zastąpione balustradą z lin lub taśm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokości 1,1 m w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub stanu skarpy.
wyznaczenie dróg komunikacyjnych
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane. Drogi…
….
Do wykonania wykopu szerokoprzestrzennego i płyt fundamentowej dobrano następujące maszyny budowlane:
- wstępne roboty i wykonanie wykopu szeroko przestrzennego: spycharka TD-40 E., koparko ładowarka hydrauliczna 4011 BRAWAL
- transport mas ziemnych: Volvo FM400 , Wywrotka 6x4
- zagęszczanie gruntu: zagęszczarka BELLE RPC 60/80 DE
- prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej: samochodowa pompa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz