Zasypywanie wykopów. Odkład gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasypywanie wykopów. Odkład gruntów - strona 1 Zasypywanie wykopów. Odkład gruntów - strona 2

Fragment notatki:

Zasypywanie wykopów
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie na­rażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczegól­nie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nale­ży zasypywać warstwami grubości 20 cm, sta­rannie je zagęszczając. Przy pracach w okre­sie zimowym należy uważać, aby ilość zmar­zniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania wykopów we­wnątrz budynków nie wolno używać zmarznię­tego gruntu.
Do zasypywania wykopów nie wolno uży­wać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.
Odkład gruntów
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na ma­gazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. Miejsce odkładu mas ziemnych powinno być ustalone w projekcie. Tamże należy podać pod­stawowe dane dotyczące: — wysokości nasypu, — odległości nasypu od górnej krawędzi wy­kopu,
— stosunku pochylenia skarp.
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw., to masy ziemne - o ile jest to możliwe - powinno się składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzysta­nia; w innym przypadku trzeba pamiętać, aby:
— odległość skarp odkładu od krawędzi wy­kopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niż:
3 m - przy gruntach przepuszczalnych, 5 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych, 20 m - przy elementach robót zagrożonych na­wianiem śniegu,
— odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5,
— na zboczach o kącie nachylenia do 20% od­kłady wykonywać powyżej wykopu, a przy na­chyleniach większych poniżej wykopu,
— odkłady ziemne lokalizować od strony naj­częściej wiejących wiatrów.
Dokładność wykonania wykopów
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzęd­nych podanych w projekcie powinny być okre­ślone w dokumentacji technicznej. Jeżeli pro­jekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopusz­czalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 0,02% - przy spadkach terenu, 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 4 cm - przy rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 m,
±5 cm - przy rzędnych dna wykopu pod fun­damenty,
±15 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, ±5 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, ±10% - przy nachyleniu skarp. Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurocią­gów nie powinny być większe niż: 3,0 cm - w gruntach spoistych, 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmoc­nienia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz