Obliczanie objętości robót ziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie objętości robót ziemnych - strona 1 Obliczanie objętości robót ziemnych - strona 2 Obliczanie objętości robót ziemnych - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie objętości robót ziemnych
Objętości robót ziemnych oblicza się według określonych w projekcie przekrojów poprzecz­nych i profilów podłużnych wykopów, przeko­pów lub ukopów i wyraża się w m3 gruntu ro­dzimego.
W wyjątkowych przypadkach, np. przy oblicza­niu liczby środków transportowych, wydajno­ści sprzętu mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach szczegółowych pro­jektu nasypów, objętości robót kubaturowych oblicza się z uwzględnieniem współczynników spulchnienia lub zagęszczenia. W przypadku dokonywania pomiarów robót już wykonanych lub w trakcie wykonywania ilości gruntu obmierza się w stanie spulchnionym na odkładach lub środkach transportowych, a w ce­lu ustalenia faktycznych objętości robót ziem­nych stosuje się współczynniki zmniejszające, zależne od kategorii gruntu (tabl. 5.2).
Zasady wymiarowania robót ziemnych. Wy­miary dna wykopów fundamentowych o ścia­nach pionowych nieumocnionych są przyjmo­wane jako równe wymiarom konstrukcji budow­lanej w wypadku, gdy ściany, lawy lub stopy fundamentowe są wykonywane bez deskowania lub izolacji zewnętrznej. W przeciwnym razie jako wymiar poprzeczny wykopu przyjmuje się grubość elementu fundamentowego powiększo­ną o 0,6 m na każdą zewnętrzną stronę desko­waną lub izolowaną.
Wymiary dna wykopu fundamentowego o skar­pach pochyłych przyjmuje się zawsze jako równe elementom konstrukcji fundamentowych, niezależnie od metod ich wykonywania oraz rodzaju. Nachylenie skarp wykopów tymczaso­wych przyjmuje się według tablicy 5.3. Nachylenia skarp budowli ziemnych stałych określa projekt.
W przypadku gdy w projekcie jest przewidziane umocnienie skarp wykopu, objętość robót ziem­nych oblicza się bez uwzględnienia wymiarów umocnień.
Wymiary dna wykopu o ścianach pionowych wykonywanych w deskowaniu pełnym lub ażu­rowym przyjmuje się jako równe wymiarom podstawy fundamentów powiększonym o 15 cm z każdej strony. Jeśli wykonuje się deskowania lub izolację konstrukcji, to wymiary te powięk­sza się o 75 cm z każdej zewnętrznej strony. Jeśli prowadzi się roboty w gruntach nawod­nionych lub oblepiających narzędzia, to objęto­ści robót ziemnych powiększa się zgodnie ze współczynnikami podanymi w tabl. 5.4. Ilość ziemi potrzebną do wykonania budowli ziemnej oblicza się według wzoru V = Vl+V2 + ..-JrVN
gdzie: V - całkowita ilość ziemi; Vi, 2, n - ko­lejne bryły obliczeniowe.
Wyżej podany wzór jest wystarczająco dokład­ny do obliczenia ilości robót ziemnych na te­renach płaskich lub o małym kącie nachylenia (do 103). W przypadku skomplikowanych prze­krojów w terenie mocno urzeźbionym lub ta­kim, w którym odległości między poszczegól­nymi przekrojami przekraczają kilkanaście me­trów, stosuje się wzór ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz