WADY OŚWIADCZEŃ WOLI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WADY OŚWIADCZEŃ WOLI - strona 1 WADY OŚWIADCZEŃ WOLI - strona 2 WADY OŚWIADCZEŃ WOLI - strona 3

Fragment notatki:

WADY OŚWIADCZEŃ WOLI WADA OŚWIADCZENIA WOLI- nieprawidłowość, która zaszła w toku procesu, którego głównymi etapami są akt woli i jego uzewnętrznienie i dotyczy albo: - aktu woli ( wadliwe funkcjonowanie mechanizmu woli ), - przejawu tego aktu na zewnątrz ( niezgodność między aktem woli a jego przejawem ). A) powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnej 1) BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY ( Art. 82 ) - osoba składająca oświadczenie woli znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli ( do nieważności testamentu wystarczy tylko ta przesłanka - art. 945 §1 pkt 1 ) i: - BRAK ŚWIADOMOŚCI- osoba nie potrafi wyobrazić sobie skutków, nie kojarzy następstw ( zob. art. 15 1 kro- wady oświadczeń woli przy zawarciu małżeństwa ) - BRAK SWOBODY- nie ograniczone, ale całkowite z przyczyn wewnętrznych, np. jakaś choroba psychiczna. - z jakichkolwiek powodów, w szczególności: - choroby psychicznej, - niedorozwoju umysłowego, - innego, chociażby przemijającego zaburzenia czynności psychicznych ( np. wskutek nadużycia alkoholu, wysokiej gorączki, narkozy, uwiąd starczy- Sn- 1964 ) Na czym polega różnica między wypadkiem: a) gdy oświadczenie woli zostanie złożone przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, a wypadkiem,- oświadczenie woli będzie zawsze nieważne. b) gdy oświadczenie woli składa osoba chora psychicznie lub dotknięta niedorozwojem umysłowym- ale nie ubezwłasnowolniona- oświadczenie woli będzie nieważne tylko wtedy, gdy osoba składająca oświadczenie woli znajdowała się w chwili jego składania w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, w razie sporu okoliczność ta musi być udowodniona. 2) POZORNOŚĆ ( Art. 83 ) Zasada: oświadczenie woli złożone jest drugiej stronie dla pozoru , tzn.: Druga strona musi wyrazić zgodę na pozorność, musi być: - niewątpliwa, - adresat musi o niej wiedzieć, - nie może być złożona później niż w momencie składania oświadczenia woli a) POZORNOŚĆ ABSOLUTNA- strony są zgodne co do tego, że oświadczenie albo w ogóle nie ma wywołać żadnych skutków prawnych ( np. dłużnik przenosi pozornie własność rzeczy na inną osobę za jej zgodą po to, aby w ten sposób uniemożliwić swym wierzycielom prowadzenie egzekucji z tej rzeczy ), b) POZORNOŚĆ RELATYWNA- strony wprawdzie chcą wywołać skutek prawny, ale inny, aniżeli wynika z treści pozornej czynności prawnej ( np. strony chcą zawrzeć umowę darowizny, lecz pozornie nadają umowie charakter umowy sprzedaży ). Strony symulują więc czynność prawną dla ukrycia innej ( dyssymulowanej ). Ważność czynności dyssymulowanej ocenia się wg właściwości tej czynności.

(…)

… techniczne.
d) BŁĘDNE WNIOSKI z prawidłowo, należycie postrzeganych faktów- strona zna stan rzeczy, ale wyobraża sobie, że on może się zmienić.
Przypadki szczególne:
- Art. 151 kro- unieważnienie małżeństwa ze względu na błąd co do tożsamości drugiej osoby,
- Art. 913- ugoda- strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w celu uchylenia sporu. Błąd musi być dwustronny u musi dotyczyć okoliczności faktycznych…
… sporządzony pod wpływem groźby jest bezwzględnie nieważny ( art. 945 §1 pkt 3 ),
- groźba taka jak w art. 87 jest przyczyną unieważnienia małżeństwa ( Art. 151 kro ).
4) WYZYSK ( Art. 388 )
WYZYSK- przypadek wykorzystania szczególnego położenia drugiej strony w celu uzyskania świadczenia.
Doktryna:
a) kz- wyzysk to jedna z wad oświadczenia woli ( Art.42 kz/ ),
b) popc- wyzysk pominięto wśród wad oświadczenia…
… się do zwrotu przeniesienia własności rzeczy na dłużnika z chwilą zaspokojenia długu ). d) CZYNNOŚCI FIDUCJARNE ( contracta ), następuje przeniesienie własności dla zabezpieczenia wierzytelności- jest rzeczywisty zamiar, a nie pozór, przeniesienie własności jest rzeczywiste. W common law- TRUST- przekazanie majątku w celu jego zarządzania, przeniesienie własności w celu prawnego zarządu majątku powiernika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz