Urlop szkoleniowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urlop szkoleniowy-opracowanie - strona 1 Urlop szkoleniowy-opracowanie - strona 2 Urlop szkoleniowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju szkoły, w której będziesz się uczyć.  Gdy podejmujesz naukę w szkole ponadpodstawowej, przysługuje Ci:
6 dni roboczych na przystąpienie do egzaminów końcowych, w tym egzaminów eksternistycznych - dotyczy to wszystkich typów szkół ponadpodstawowych,
6 dni roboczych na przystąpienie do egzaminu dojrzałości,
12 dni roboczych w każdym roku szkolnym na udział w zajęciach obowiązkowych (konsultacjach) - w przypadku nauki w systemie zaocznym,
zwolnienie z części dnia pracy nieprzekraczające 5 godzin tygodniowo, jeśli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia - w szkole wieczorowej.
Jeżeli kształcisz się w szkole pomaturalnej, wieczorowej lub zaocznej, pracodawca udzieli Ci urlopu w wymiarze wskazanym powyżej (z wyjątkiem 6 dni na egzamin maturalny). W przypadku nauki w szkole wyższej na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów masz zagwarantowane: 
21 dni roboczych - na studia wieczorowe,
28 dni roboczych - na studia zaoczne.
W ostatnim roku studiów dodatkowo możesz wykorzystać 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).  Jeśli uczysz się w systemie mieszanym, przysługuje Ci urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części dnia pracy:
w części przewidzianej na kształcenie w systemie dziennym - na czas trwania obowiązkowych zajęć,
w części przewidzianej na kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym - w wymiarze proporcjonalnym do czasu trwania nauki w danym systemie.
Firma, która kieruje Cię na naukę, zawiera z Tobą umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki. Pracodawca zabezpiecza w ten sposób swoje interesy, dla Ciebie umowa staje się gwarantem przysługujących Ci przywilejów.  W umowie zwykle wskazuje się:
formę kształcenia i tryb nauki (zaoczny, wieczorowy),
termin rozpoczęcia nauki i czas jej trwania,
wymiar urlopu szkoleniowego,
zakres ewentualnych dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi przez pracodawcę.
Pracodawca może w umowie ustalić czas odpracowania nauki. Oznacza to, że po ukończeniu szkoły masz obowiązek przepracować w firmie określony w umowie czas. Okres ten nie powinien być jednak dłuższy niż 3 lata. Pamiętaj, że w czasie urlopu szkoleniowego przysługuje Ci wynagrodzenie, którego wysokość obliczana jest tak samo jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.  Co ważne, zakład pracy może również przyznać Ci dodatkowe świadczenia, przykładowo:
zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż Twoje miejsce zamieszkania i miejsce pracy,

(…)

… studiów podyplomowych oraz kursów i seminariów, możesz liczyć na zwolnienie z części dnia pracy do 5 godzin tygodniowo, jeżeli Twój czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia.  Na udział w obowiązkowych konsultacjach przysługuje Ci:
do 2 dni roboczych w miesiącu - na kursy zaoczne,
do 3 dni roboczych w całym okresie samokształcenia - na samokształcenie kierowane.
Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek udzielić Ci do 6 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych. Dotyczy to:
wieczorowych i zaocznych studiów podyplomowych,
kursów wieczorowych i zaocznych oraz seminariów,
samokształcenia kierowanego,
staży zawodowych lub specjalizacyjnych odbywanych przez pracowników podstawowej działalności służby zdrowia oraz przez nauczycieli akademickich
…, czy nie, zależy wyłącznie od dobrej woli przełożonego. Oprócz udzielenia zgody na urlop bezpłatny, pracodawca może także pokryć koszty związane z nauką, np. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, zakupu podręczników oraz opłaty za naukę. KSZTAŁCENIE W FORMACH POZASZKOLNYCH Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych są studia podyplomowe, kursy i seminaria. W miarę potrzeby mogą być także organizowane inne formy, tj. staże zawodowe, staże specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samokształcenie kierowane. Ze skierowaniem Jeśli pracodawca skieruje Cię na dokształcanie w formach pozaszkolnych, przysługuje Ci:
zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu,
urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz