Uprawnienia przysługujące oskarżonemu w związku z doręczeniem mu odpisu aktu oskarżenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia przysługujące oskarżonemu w związku z doręczeniem mu odpisu aktu oskarżenia-opracowanie - strona 1 Uprawnienia przysługujące oskarżonemu w związku z doręczeniem mu odpisu aktu oskarżenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podaj jakie uprawnienia przysługują oskarżonemu w związku z doręczeniem mu odpisu aktu oskarżenia. Art. 338.  § 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia. Jeżeli akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, jego odpis doręcza się ujawnionemu pokrzywdzonemu. § 2. Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć. § 3. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, oskarżonemu doręcza się odpis aktu oskarżenia bez uzasadnienia. Uzasadnienie aktu oskarżenia udostępnia się jednak z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia (art. 338 § l). Mimo dość kategorycznego sformułowania („wzywając go do składania wniosków dowodowych") przepis nie zakreśla terminu zawitego (art. 122) i słusznie nie wprowadza tzw. prekluzji dowodowej, a wnioski dowodowe mogą być przez strony składane także po tym terminie, również na samej rozprawie. Termin 7 dni powinien być jednak przestrzegany ze względów porządkowych, a przede wszystkim dla zapewnienia sprawnego i możliwie szybkiego przebiegu postępowania sądowe­go, w myśl zasady koncentracji. Z art. 6 Europejskiej Konwencji oraz art. 14 MPPOiP, a także z art. 2 § l pkt 4 k.p.k. wynika, że rozstrzygnięcie sprawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie. Jeżeli oskarżonemu również na tym zależy, to można oczekiwać, że swoimi działaniami — m.in. możliwie wczesnym składaniem wniosków dowodo­wych — będzie się do tej sprawności przyczyniać. Podkreślić jednak trzeba, iż może w tym zakresie występować element taktyki obrończej, a pozbawione bezprawnego charakteru przewlekanie przez oskarżonego i jego obrońcę po­stępowania nie może wywierać bezpośrednich, negatywnych skutków w sferze praw i interesów oskarżonego, chyba że ustawa wyraźnie to dopuszcza (zob. np. art. 263 § 4). Z kolei organy procesowe mogą i powinny, w ramach przyznanych im uprawnień, dążyć do sprawnego i możliwie szybkiego przeprowadzenia postępowania karnego, w określonym sensie przeciwstawiając się opóźniającym działaniom oskarżonego i obrońcy Oskarżony ma prawo wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć. Uprawnienie to rozwija kontradyktoryjność postępowania i pogłębia prawo oskarżonego do obrony jeszcze przed rozprawą (względnie posiedzeniem sądu).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz