Uniwersytet Warszawski - strona 328

Odpowiedzialność prawna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

Rozdział XIII Odpowiedzialność Prawna Pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej Odpowiedzialność: Za zachowania własne Za zachowania cudze Na zasadzie ryzyka Innym podziałem odpowiedzialności jest: Odpowiedzialność karna - dotyczy ona ludzi(osób fizycznych). Dotyczy szeregu czynów zak...

Pojęcie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

Wstęp do Prawoznawstwa Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa Idea ładu społecznego i funkcje prawa Idea Ładu społecznego - Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojmowania Prawa ...

Prawo a inne regulatory - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2009

Rozdział III: Prawo a inne regulatory zachowań Prawo i wartości Wartości: TRAŁE - PODEJŚCIE KOGNIWISTYCZNE - Wartości są stałe i niezmienne(pochodzą od boga) ZMIENNE - PODEJŚCIE AKOGNIFISTYCZNE - wartości są tym, co ludzie w danej chwili uważają za cenne. Wielość systemów normatywnych Wartośc...

Prawo jako przedmiot badawczy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Rozdział II: Prawo jako przedmiot badań naukowych Podstawowe problemy nauk prawnych Podział nauk prawnych: Dogmatyczne - Zajmujące się interpretacja przepisów i ich systematyki. Filozoficzne - Zajmują się formułowaniem twierdzeń o prawie(c...

Prawo jako zjawisko polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Rozdział IV Prawo jako zjawisko polityczne Prawo w procesie sprawowania władzy Związek prawa z procesami sprawowania władzy wyraża się w: Prawo jest jednym z podstawowych instrumentów sprawowania władzy publicznej. Prawo jest ramą, w jakim porusza się władza publiczna Prawo określa obowiązki i...

Przestrzeganie i stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 175
Wyświetleń: 945

Rozdział XI Przestrzeganie i stosowanie prawa Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w hipotezie. Stosowanie prawa - jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organó...

Sprawiedliwość i rządy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

Rozdział XIV Sprawiedliwość i rządy prawa Idea sprawiedliwości i jej znaczenie w procesie stanowienia i stosowania prawa Sprawiedliwość wyrównawcza - dotyczy „odpłaty” za dobro i świadczenia otrzymane od innych oraz zło. Sprawiedliwość rozdzielcza(dystrybutywna) - odnosi się do dzielenia ciężaró...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

Rozdział XII: Stosunki prawne Pojęcie stosunku prawnego Stosunki prawne - są to relacje między przynajmniej dwiema osobami, w których reakcja jednej strony wywołują reakcję drugiej strony i podlegają kontroli norm społecznych. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego Stosunki prawne powstaj...

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Rozdział X: Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa Wykładni prawa - proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych. Zakres wykładni prawa możemy uznać jako: Koncepcja klasyfikacyjna - Wykładni wykonuje się tylko tyle, o ile wymagają to niejasności tekstu. Koncepcja derywacyjna - wykł...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Rozdział IX: Tworzenie prawa Pojęcie źródeł Prawa Źródła prawa W znaczeniu formalnym - akty normatywne(prawotwórcze), które dają przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa W znaczeniu materialnym - ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym, a n...