Uniwersytet Warszawski - strona 327

Test 13 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

TEST 13 1. Przy założeniu, że spełniony jest warunek liniowej jednorodności funkcji produkcji Y = F(K,Z), gdzie K to zasób kapitału, a Z to wielkość zatrudnienia, prawdziwy jest zapis: a) b) c) d) 2. Łańcuchowy indeks wzrostu produktu narodowego gt wynosi: a) b) c) d) 3. Tempo wzrostu gospodarc...

Test 14 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1386

TEST 14 1. Faza ożywienia charakteryzuje się: a) spadkiem zatrudnienia, b) wzrostem bezrobocia, c) spadkiem produkcji, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Punkt, w którym PNB przestaje spadać, a bezrobocie przestaje wzrastać, nazywany: a) recesją, b) dolnym punktem zwrotnym, ...

Test 15 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1855

TEST 15 1. Bezrobotni to: a) niepracujące osoby w wieku produkcyjnym, b) osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zdolne do pracy, lecz niechętne jej podjęciu, c) bierni zawodowo, d) część zasobów siły roboczej. 2. W skład zasobów siły roboczej wchodzą: a) aktywni i bierni zawodowo, b) ...

Test 16 Ekonomia dr _ukaszewicz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1043

TEST 16 1. Inflacja jest: a) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką rynkową, b) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką centralnie planowaną, c) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką naturalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2.

Test 17 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

TEST 17 1. Wprowadzenie cła na dany towar jest korzystne dla: a) rządu i społeczeństwa, b) eksporterów i rządu, c) importerów i rządu, d) przedsiębiorstw produkujących na rynek krajowy i rządu. 2. Do barier pozataryfowych zalicza się: a) cła, b)

Test 18 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

TEST 18 1. Sprzedając 1000 dolarów po kurcie 1zł = 0,25 dol. otrzymujemy: a) 250 zł, b) 4000 zł, c) 500 zł, d) 2500 zł. 2. Deficyt bilansu handlowego w systemie kursów płynnych zmniejszany jest przez: a) aprecjację waluty, b) deprecjację waluty, c) wzrost stawek celnych, d) wzrost stopy op...

Test 19 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

TEST 19 1. Inwestycje są: a) ujemnie skorelowana z poziomem stopy procentowej, b) dodatnio skorelowane z poziomem stopy procentowej, c) uzależnione ujemnie od stopy podatku dochodowego, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Wzrost współczynnika wrażliwości inwestycji na zmiany s...

Test 20 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

TEST 20 1. Kraje słabo rozwinięte czerpią swoje dochody z handlu międzynarodowego głównie z: a) importu zasobów naturalnych, b) eksportu zasobów naturalnych lub produktów rolnych, c) eksportu wykwalifikowanej siły roboczej, d) odsetek z tytułu udzielonych pożyczek. 2. Jedną z makroekonomiczny...

Normy i przepisy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1099

Rozdział: VI Normy i przepisy prawne Pojęcie normy postępowania Normy postępowania - Wypowiedź, która formułuje skierowany do danej osoby/grupy osób żądanie albo upoważnienie do określonego zachowania Wypowiedź normatywna - wysłowiony nakaz, zakaz lub dozwolenie staje się normą gdy towarzyszy jej...

Obowiązywanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstep do prawoznawstwa
 • Dr Biskup
Pobrań: 266
Wyświetleń: 686

Rozdział VII Obowiązywanie Prawa Pojęcie obowiązywania prawa Pojęcie obowiązywania prawa w ujęciu aksjologicznym - sprowadza się do zgodności norm z podstawowymi wartościami moralnymi (możliwość nie przestrzegania prawa jeśli nie zgadza się ono z określonymi wartościami lub normami moralnymi). U...