stosunki prawne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stosunki prawne - omówienie  - strona 1 stosunki prawne - omówienie  - strona 2 stosunki prawne - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XII:
Stosunki prawne
Pojęcie stosunku prawnego
Stosunki prawne - są to relacje między przynajmniej dwiema osobami, w których reakcja jednej strony wywołują reakcję drugiej strony i podlegają kontroli norm społecznych. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego
Stosunki prawne powstają, zmieniają się i ustają w wyniku zaistnienia wydarzeń zwanych Faktami prawnymi.
Zdarzenia - wydarzenia niezależne od woli ludzkiej Zachowania - czyny zależne od naszej woli
Czyny wstępują w postaci:
Czyny zgodne z prawem
Czyny niezgodne z prawem(niedozwolone)
Czynności konwencjonalne wśród nich trzeba wyróżnić:
Czynności władcze - organów władzy publicznej związane ze stosowaniem prawa
Czynności władcze - organów władzy publicznej związane ze stanowieniem prawa
Czynności prawne - wymagające oświadczenia woli zmierzające do wywołania skutków prawnych podejmowane przez osoby fizyczne lub prawne(znaczenie węższe: CP. Z zakresu prawa cywilnego, szersze: różne gałęzie prawa).
Podmioty stosunku prawnego
Podmioty stosunku prawnego(Strony) - są osoby(będące jednocześnie adresatami norm regulujących ten stosunek), które w nim występują jako uprawnione osoby lub zobowiązane do określonego zachowania, względem innych osób, będącymi uczestnikami tego stosunku prawnego. (A zachowuje się Z wobec B)(A wobec B wywołuje skutki C, czy C będzie stroną stosunku, decydują normy). Przykładowymi podmiotami są:
Prawo konstytucyjne
Sejm Rada ministrów
Itp.
Prawo administracyjne
Organy państwa
Organy samorządu
Obywatele
Cudzoziemcy
Instytucje
Prawo karne
Państwo reprezentowane przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Sprawcy czynów
Prawo cywilne
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili poczęcia aż do śmierci
Zdolność prawna - Możność uczestnictwa jako podmiot w stosunkach prawnych(nabywania uprawnień itp.).
Zdolność do czynności prawnych - zdolność do składania oświadczeń woli ze skutkiem prawnym nawiązania, zmiany i wygaśnięcia stosunku prawnego.
Osoba prawna - jest tworem organizacyjnym powstałym na podstawie i zgodnie z zasadami (zazwyczaj)kodeksu cywilnego najczęściej dysponującym pewnym majątkiem. Dzielimy na:
Zrzeszenia, dla których istnienia przesądzające jest zgrupowanie pewnej liczby osób.
Zakłady, dla których przesądzające jest zgrupowanie pewnego majątku.


(…)

…, lecz na podstawie szczególnych unormowań prawnych mogą one jednak podejmować czynności prawne oraz uczestniczyć jako strona w postępowaniu przed sądem cywilnym. Dysponują zdolnością prawną.
Przedmiot i treść stosunku prawnego
Przedmiotem określonego stosunku może być określone zachowanie, przedmiot materialny, prawa osobiste. To właśnie jego dotyczą relacje(obowiązki, uprawnienia) zachodzące między stronami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz