Wykład - stosunki prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - stosunki prawne - strona 1 Wykład - stosunki prawne - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNKI PRAWNE
1. Pojęcie stosunku prawnego.
Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego wykorzystywany do opisywania zależności między podmiotami prawa, analiza stosunków charakteryzuje się wielostronnością ujęcia (obowiązkom jednej strony stosunku odpowiadają uprawnienia drugiej).
2. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego.
Stosunki prawne powstają, ulegają zmianie u stają w wyniku faktów prawnych:
a) niezależnych od woli ludzkiej zdarzeń, wynikających często z działania sił przyrody,
b) zależnych od ludzkiej woli zachowań:
czynów: zgodnych z prawem albo niedozwolonych,
czynności konwencjonalnych: czynności władczych organów władzy publicznej związanych za stanowieniem prawa lub ze stosowaniem prawa, czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne i prawne, wymagające oświadczenia woli (komunikat o pragnieniu ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego; może być nawet domyślna -wnioskowanie per facta concludentia).
3. Podmioty stosunku prawnego.
a) w prawie konstytucyjnym: państwo reprezentowane przez np. Sejm, Radę Ministrów, jednostki samorządu terytorialnego, obywatele, naród, wspólnoty etniczne,
b) w prawie administracyjnym: organy państwa i samorządu, obywatele, cudzoziemcy, instytucje i inne jednostki organizacyjne,
c) w prawie karnym: państwo reprezentowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, osoby fizyczne i prawne,
d) w prawie cywilnym: osoba fizyczna - każdy człowiek od urodzenia do śmierci; ma zdolność prawną (możność występowania jako podmiot w stosunkach prawnych, nabywania obowiązków i uprawnień, nie można jej odebrać czy ograniczyć) co do zasady też zdolność do czynności prawnych (do składania oświadczeń woli ze skutkiem prawnym) - posiadają ją osoby pełnoletnie, które nie utraciły jej na podstawie ubezwłasnowolnienia, ograniczoną zdolność do czynności prawnej mają osoby powyżej 13 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolnione,
osoba prawna - twór organizacyjny powstały zgodnie z prawem i zwykle dysponujący znacznym majątkiem: zrzeszenie (stowarzyszenie, partia polityczna, związek zawodowy - przesądzające jest zgrupowanie osób fizycznych) albo zakład (przedsiębiorstwo, spółka -przesądzające jest zgrupowanie majątku); osoby prawne powstają w trybie rejestrowym (koncesyjnym) - uzyskanie wpisu do rejestru, ustawowym (erekcyjnym) - instytucja otrzymuje osobowość prawna na mocy ustawy albo notyfikacyjnym ? warunkiem powstania jest powiadomienie odpowiednich władz; osobowość prawna to zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych; czynności prawne podejmują w imieniu osób prawnych ich upełnomocnione organy; osobami prawnymi są: państwo i jednostki samorządu terytorialnego (w stosunkach majątkowych występuje pod postacią Skarbu Państwa), organy państwa osobowości prawnej nie posiadają,


(…)

…. Rodzaje stosunków prawnych.
a) ze względu na metodę regulacji prawa:
cywilnoprawne: równorzędność stron, dobrowolność nawiązania stosunku, zasada swobody umów (z wyjątkiem dotyczących iuris cogentis), sankcja nieważności lub sankcja egzekucyjna, prawno-administracyjne: pozycja władcza jednej ze stron (państwo, jednostka samorządu teryt.), zawiązanie stosunku nie jest niekiedy dobrowolne, przedmiot…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz