Zdarzenia prawne i ich podział

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenia prawne i ich podział - strona 1 Zdarzenia prawne i ich podział - strona 2

Fragment notatki:


Zdarzenia prawne i ich podział Jak już powiedziano, stosunki prawne to niektóre ze stosunków społecznych, tych mianowicie, które zostały uznane za ustawodawcę za na tyle ważne, by prawem wyznaczyć sposób zachowania podmiotów uczestniczących w tych stosunkach. Powstają w okolicznościach określonych w normach prawnych. Jest zatem oczywiste, że nie wszystkie zdarzenia zachodzące w otaczającym nas świecie wpływają na powstanie, przekształcenie czy ustanie stosunków prawnych - taki charakter mają tylko zdarzenia, które są doniosłe prawnie tj. „uruchamiają” normę prawną - objęte są hipotezą normy prawnej. Podstawowy podział zdarzeń (faktów prawnych) przeprowadzany jest w oparciu o kryterium znaczenia woli człowieka na powstanie zdarzeń prawnych: te, które są od człowieka niezależne to fakty (np. śmierć człowieka powoduje wygaśnięciem stosunku pracy), zdarzenia te nie podlegają dalszym podziałom. Zdecydowanie liczniejszą grupą zdarzeń prawnych, tworzą te z nich, które są zależne od woli człowieka - zachowania . Wśród nich można wyodrębnić czynności konwencjon alne oraz czyny . Czynności konwencjonalne to inaczej zachowania psychofizyczne, którym prawo przydaje określone znaczenie. Wśród nich wyróżnia się: a) czynności prawne , które można zdefiniować jako stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, będące uzewnętrznioną decyzją podmiotu prawa cywilnego wywołania określonych skutków prawnych. Należy zauważyć, że ta definicja nie aspiruje do wyczerpania problemu istoty czynności prawnej: nie budzi bowiem wątpliwości fakt, że inne znaczenie mieć będzie czynność prawna w stosunkach cywilnoprawnych, gdzie zgodnie z art. 56 kc wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Natomiast skutki wywoływane przez czynności prawne prawa publicznego (np. administracyjnego czy podatkowego) nie mogą wykraczać poza przepisy prawa i odsyłać do zwyczaju;
b) akty stosowania prawa podejmowane są przez sądy oraz organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej i najczęściej przybierają postać wyroków i decyzji administracyjnych;
c) akty stanowienia prawa - należą do nich akty normatywne.
Czyny - to zdarzenia zależne od woli człowieka, ale wywołujące skutki prawne niezależnie od tego czy adresat ma taką wolę czy też nie. Wśród czynów można wyróżnić czyny zgodne z prawem - np. znalezienie rzeczy cudzej aktualizuje obowiązek zawiadomienia o tym fakcie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy - art. 183 § 1 zd. 1 kc) oraz czyny niezgodne z prawem - np. przestępstwo kradzieży. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz