Uniwersytet w Białymstoku - strona 158

Konstytucyjne wolności jednostki-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Konstytucyjne wolności jednostki. Zasada wolności człowieka została wymieniona we Wstępie do Konstytucji. Określa ona ogólne pojecie wolności jako zakaz zmuszania kogokolwiek do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, gwarantuje poddanie wolności człowieka ochronie prawnej, ale jednocześnie wy...

Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sądów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 812

Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sądów. Konstytucja wskazuje kilka zasad podstawowych, wokół których zbudowana być musi struktura sądów i procedura ich funkcjonowania. Rozróżnić można: zasady organizacji sądownictwa, prawa jednostki związane z postępowaniem sądowym oraz zasady prawor...

Konstytucyjny system źródeł prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1225

Konstytucyjny system źródeł prawa. System prawa w Polsce opiera się na hierarchiczności Konstytucja jest najważniejszym aktem prawa , wszystkie inne akty muszą być z nią zgodne. Polska Konstytucja przewiduje dwa rodzaje regulacji systemu źródeł prawa. Są to : przepisy powszechnie obowiązujące pr...

Konstytucyjny tryb ustawodawczy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

Konstytucyjny tryb ustawodawczy. Jedną z cech ustawy jest ujęcie procesu jej dochodzenia do skutku w szczególną procedurę, zwaną trybem ustawodawczym. Jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku, tak jak określa je Konstytucja. W obecnym stanie praw...

Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce. Instytucja kontroli konstytucyjności prawa nie ma w Polsce długiej tradycji. Do polskiego porządku prawnego Trybunał Konstytucyjny został wprowadzony 26.03.1982r. na podstawie Małej Konstytucji z 1952r. Mógł on jednak rozpocząć funkcjonowanie dopiero po uch...

Kontrola legalności partii politycznych w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

Kontrola legalności partii politycznych w Polsce. Wolność tworzenia partii nie ma charakteru nieograniczonego, bo w Polsce doświadczenia historyczne skłoniły do wprowadzenia pewnych zakazów w tym zakresie. Zakazy te odnoszą się do: programowo-ideologicznego charakteru partii - zakazane jest istnie...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 504

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - sposób działania i zakres działania. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym, postawionym poza schematem trójpodziału władz. Choć jej zadania w znacznym stop...

Krajowa Rada Sądownictwa-skład i uprawnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Krajowa Rada Sądownictwa. Skład i uprawnienia. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym o szczególnym charakterze, uplasowanym pomiędzy władzami. W jej skład wchodzą bowiem przedstawiciele wszystkich trzech władz, a jej z...

Nadzór nad samorządem terytorialnym-opracowanie - System administracji...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Nadzór nad samorządem terytorialnym. Zapewnieniu niezbędnej jednolitości funkcjonowania całego systemu administracji publicznej służą natomiast procedury nadzorcze. Nadzór jest to przyznanie organowi nadzorującemu ściśle określonej sumy środków oddziaływania na organ nadzorowany, a poza tym pozosta...

Najwyższa Izba Kontroli - pozycje prawno-ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Najwyższa Izba Kontroli - pozycje prawno-ustrojowe. Pozycja ustrojowa NIK wynika z określenia jej jako naczelnego organu kontroli państwa. Tym samym izba skupia w swej kompetencji całokształt