Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - sposób działania i zakres działania.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym, postawionym poza schematem trójpodziału władz. Choć jej zadania w znacznym stopniu wiążą się z działalnością wykonawczo-administracyjną, to jest usytuowana pomiędzy jak gdyby egzekutywą a legislatywą, przy zachowaniu wyraźnego dystansu wobec rządu. KRRiT składa się z 9 członków powoływanych przez Sejm (4), Senat (2) i prezydenta (3) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu. Kadencja trwa 6 lat, z tym że co 2 lata powoływana jest 1/3 składu Rady, tak by zapewnić ciągłość jej funkcjonowania. Powołanie ponowne na pełną kadencję nie jest dopuszczalne. Członek Rady nie może być posłem ani senatorem, nie może też należeć do partii politycznej, związku zawodowego, nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji. Na czele Rady stoi jej przewodniczący wybierany przez Radę z pośród swego grona. Odwołać może go tylko Rada i to większości 2/3, czyli 6 głosów. Podstawowe zadania Rady określa Konstytucja stanowiąc, iż stoi ona na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Konstytucja daje też obowiązek ochrony samodzielności nadawców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji. W ramach ogólnych zadań Radzie przysługuje szereg istotnych kompetencji, a w szczególności:
projektowanie, z porozumieniem z Prezesem Rady Ministrów, kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, powoływanie składu rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji, udzielanie i cofanie koncesji na rozpowszechnianie programów przez nadawców prywatnych,
sprawowanie kontroli działalności nadawców,
określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców,
określanie opłat abonamentowych.
Publiczna radiofonia i telewizja działa w formie jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa. Na szczeblu ogólnokrajowym działają dwie spółki: Telewizja Polska S.A. (w skład której wchodzą też rozgłośnie regionalne) i Polskie Radio S.A., na szczeblu regionalnym działają spółki radiofonii regionalnej. Forma spółki akcyjnej oznacza, że do jej organizacji i działalności stosują się przepisy kodeksu handlowego, chyba że ustawa o radiofonii i telewizji zawiera postanowienie ogólne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz