Uniwersytet w Białymstoku - strona 159

Obrady nad projektem ustawy w Sejmie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Obrady nad projektem ustawy w Sejmie. Obrady odbywają się w trzech terminach, przedzielonych pracami komisji sejmowych. I czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym bądź posiedzeniu komisji sejmowej i obejmuj Uzasadnienie projektu prze...

Prawo wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym-opracow...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Podmioty mające prawo wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Trybunał rozpatruje spraw...

Podstawowe zasady prawa wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Podstawowe zasady prawa wyborczego. Podstawowe zasady prawa wyborczego są to zasady, ukształtowane w rozwoju historycznym i traktowane dzisiaj jako konieczne przesłanki demokratyzmu wyborów. Podstawowe zasady prawa wyborczego określa się tradycyjnie mianem przymiotniki wyborcze, które stanowią pewi...

Pojęcie i cechy charakterystyczne ustawy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 889
Wyświetleń: 5747

Pojęcie i cechy charakterystyczne ustawy. Ustawa jest to: akt parlamentu, o charakterze normatywnym, zajmujący najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa krajowego, o nie ograniczonym zakresie przedmiotowym, przy czym niektóre materie mogą być regulowane tylko w drodze ustawy lub z jej wyraźnego up...

Pojęcie i rodzaje systemu rządów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

Pojęcie i rodzaje systemu rządów. Zasad podziału władz zakłada oparcie stosunków między poszczególnymi władzami na systemie wzajemnych hamulców, które gwarantować mają współdziałanie i równowagę tych władz. Na tym tle ukształtowały się dwa zasadnicze modele stosunków między władzą ustawodawczą i wł...

Pojęcie kontrasygnaty-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Pojęcie kontrasygnaty. Kontrasygnata w prawie polskim. Jednym z podstawowych rozwiązań charakteryzujących system parlamentarnych jest instytucja kontrasygnaty, polegająca na uzależnieniu ważności aktów podejmowanych przez głowę państwa od ich zaakceptowania przez Premiera lub odpowiedniego ministra...

Pojęcie demokratycznego państwa prawnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Pojecie demokratycznego państwa prawnego. Pojecie państwo prawne jest ono właściwie równoznaczne z sumą cech ustrojowych współczesnego państwa demokratycznego. Jako element państwa prawnego traktuje się zasadę podziału władz, zwierzchnictwa konstytucji, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ...

Pojęcie i formy demokracji bezpośredniej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Pojecie i formy demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek (nawet demokratycznie wyłonionych) org...

Pojecie i rodzaje systemów wyborczych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Pojecie i rodzaje systemów wyborczych. Od pojęcia prawa wyborczego odróżnić musimy pojęci e systemu wyborczego. System wyborczy jest to całokształt prawnych i pozaprawnych elementów określających sposób przygotowania , przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów. Prawo wyborcze jest zawsze elemente...