Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 68

Podmiotem prawa zarządzenia referendum - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Podmiotem prawa zarządzenia referendum jest: Sejm - podejmuje uchwałę w sprawie zarządzenia referendum autonomicznie, bezwzględną większością głosów, w obecności min. 50% ustawowej liczby posłów. może to uczynić z własnej inicjatywy, lub na wniosek określonych podmiotów (Senat, RM, grupa min. 500....

Podstawa skargi konstytucyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Podstawa skargi konstytucyjnej Podstawą skargi konstytucyjnej jest zarzut naruszenia konstytucyjnych praw i wolności skarżącego (sformułowanych w konstytucji). Jedynym wyjątkiem jest prawo uzyskania azylu lub statusu uchodźcy. Podstawą skargi nie może być zarzut naruszenia innych przepisów konstytu...

Podstawowe cechy charakteryzujące współczesnego ombudsmana

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

podstawowe cechy charakteryzujące współczesnego ombudsmana jest to samodzielny organ państwowy, oddzielony w sposób wyraźny od administracji i sądownictwa, zwykle opierający swoje istnienie na normach konstytucyjnych jest to organ powiązany z parlamentem. Powiązanie to ma z reguły charakter strukt...

Podstawowe zadania Rady Ministrów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Podstawowe zadania Rady Ministrów kierowanie administracją rządową koordynacja i kontrola działalności organów tej administracji koordynacja i kontrola nie pozwala naruszać ustawowo określonych kompetencji tych organów, ale pozwala na narzucanie rządowej jednolitej polityki działania kierowanie ...

Podstawowe zadanie sądów administracyjnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

podstawowe zadanie sądów administracyjnych Podstawowym zadaniem sądów administracyjnych jest kontrola działalności administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Oznacza to orzekanie w 3 typach spraw: w sprawach skarg na : decyzje administracyjne, inne postanowienia wydane w postę...

Podstawowe zadanie Sądu Najwyższego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Podstawowe zadanie Sądu Najwyższego (SN) i formy jego realizacji Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. SN wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach: rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych w przy...

Podział norm konstytucyjnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1764

Podział norm konstytucyjnych - 3 rodzaje norm konstytucyjnych normy-zasady - odwołują się do pozaprawnego zakresu wartości, np. „dobro wspólne wszystkich obywateli. Żeby ustalić zakres artykułu-zasady trzeba odwołać się do aksjologii pozaprawne...

Pojęcie prawa konstytucyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Pojęcie prawa konstytucyjnego Prawo konstytucyjne to zbiór norm, który określa funkcjonowanie całego prawa. Jest podstawą wszystkich ustaw. Pojęcie prawa konstytucyjnego można rozpatrywać w znaczeniu: wąskim - kryterium jest tu moc prawna (normatywna) aktu - pod pojęciem prawa konstytucyjnego rozu...

Pojęcie prerogatywy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1953

pojęcie prerogatywy Prerogatywa - to samodzielne uprawnienie prezydenta, wynikające z zajmowanego przez niego urzędu i nie wymagające kontrasygnaty premiera. Zakres prerogatyw prezydenckich pozwala prezydentowi samodzielnie wykonywać te zadan...