Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 69

Postępowanie postawienie w stan oskarżenia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Postępowanie postawienie w stan oskarżenia Postawienie w stan oskarżenia następuje w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały: Zgromadzenia Narodowego - jeśli chodzi o Prezydenta RP - większością 2/3 ustawowej liczny członków ZN Sejmu: jeśli chodzi o członków RM - większością 3/5 ustawowej liczny po...

Postępowanie wstępny wniosek - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Postępowanie wstępny wniosek Wstępny wniosek to inicjatywa zobowiązująca Sejm (Zgromadzenie Narodowe) do rozpatrzenia zasadności postawienia danej osoby w stan oskarżenia w oparciu o sformułowane we wniosku zarzuty. Prawo do wystąpienia z takim wnioskiem przysługuje: odnośnie Prezydenta RP - grupi...

Postępowanie kontrolne wykonania ustawy budżetowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Postępowanie kontrolne wykonania ustawy budżetowej wykonanie ustawy budżetowej jest poddawane corocznemu postępowaniu kontrolnemu w Sejmie RM ma obowiązek przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w terminie 5 m-cy od zakończenia roku budżetowego, wraz z informacją o stanie zad...

Post_powanie przed TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Postępowanie przed TK TK rozpatruje sprawy o kontrolę norm w składach: 5-osobiwych - gdy chodzi o kontrolę ustawy lub umowy międzynarodowej 3-osobowych - gdy chodzi o kontrolę aktu podustawowego składy orzekające są wyznaczane przez prezesa TK, odpowiednio do kolejności wpływu spraw każda spraw...

Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej musi się toczyć przez TK wg tego samego modelu, co postępowanie w sprawie kontroli norm. Występują jednak pewne odrębności: rozbudowana procedu...

Pozycja sędziego TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Pozycja sędziego TK sędziowie TK są niezawiśli sprawują swój urząd w sposób kadencyjny (9 lat) ponowny wybór na kolejną kadencję jest niedopuszczalny sędzia ma zagwarantowane prawo powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko, otrzymania st...

Pozycja ustrojowa NIK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Pozycja ustrojowa NIK jest odrębnym organem konstytucyjnym, zawieszonym między Sejmem a rządem i powołanym do kontroli działalności zarówno RM i ministrów jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych składających się na system administracji rządowej, a nawet pozostających poza tym systemem jest ...

Pozycja ustrojowa Rady Ministrów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

pozycja ustrojowa Rady Ministrów RM jest jednym z dwóch podstawowych organów władzy wykonawczej - istnieje obok prezydenta jako równorzędny organ konstytucyjny nie jest podporządkowana głowie państwa istnieje polityczne powiązanie RM z Sejmem RM i jej poszczególni członkowie ponoszą odpowiedzial...

Pozycja ustrojowa TS - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Pozycja ustrojowa TS TS jest odrębnym organem władzy sądowniczej TS nie jest sądem w rozumieniu art. 175 Konstytucji i nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości TS jednak w pełni odpowiada charakterystyce organu władzy sądowniczej i w niektórych sytuacjach działa jak sąd karny sędziowie TS są niezawi...

Pozytywne obowiązki publicznej radiofonii i telewizji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Pozytywne obowiązki publicznej radiofonii i telewizji Publiczna radiofonia i telewizja musi zapewniać wewnętrzny pluralizm, a jej programy powinny: rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń w kraju i za granicą sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii...