Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 48

Kodeks Napoleona

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022

Kodeks Napoleona (KN) 1804r. To pierwszy kodeks cywilny sensu stricto w dziejach europy. Uchwalony w 1804r., od 1807r przyjął nazwę Kodeksu Napoleona, ze względu na znaczące, osobiste zaangażowanie cesarza w prace nad kodyfikacją. Owo za...

Landrecht Pruski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1673

Landrecht Pruski, cz. cywilna i karna (1794) Landrecht, był kodyfikacją ogólnoprawną prawa materialnego, czyli obejmował wszelkie dziedziny prawa materialnego. (cywilne, karne, handlowe, administracyjne, kościelne, państwowe) Landrecht to...

Historia prawa wykłady - Therasiana

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Theresiana (1768) Był to kodeks karny oparty w dużej części na Carolinie. Ze względu na technikę legislacyjną stała na niskim poziomie ujmując całość prawa karnego, zarówno materialnego jak i procesowego. Theresiana przyjmowała już publicznoprawny charakter przestępstw, utrzymując jednak anachroni...

Historia prawa wykłady - ZBG

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

ZGB(1912r.) Kodyfikacja stojąca na najwyższym poziomie. Uznawana za arcydzieło techniki legislacyjnej i modelową kodyfikacja prawa cywilnego. ZGB był wielokrotnie recypowany w krajach kodyfikujących prawo cywilne. Intencją autorów ZGB było stworzenie dzieła które będzie przystępne i proste w odbior...

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Źródła prawa UE 1) Formalne- np. ustawa 2) Materialne- np. ruch matek I kwartału ad.1 Formalne: pierwotne- stanowione przez państwa członkowskie, pochodne (wtórne)- prawo stanowione później przez same IE w oparciu o prawo pierwotne. PIERWOTNE:  traktaty założycielskie wraz z traktatami rewizyjnym...

Cechy organizacji ponadnarodowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 714

Cechy organizacji ponadnarodowych a) prawo do stanowienia aktów prawnych wiążących zarówno państwa członkowskie jak i osoby fizyczne i prawne- mają pierwszeństwo stosowania przed wszystkimi aktami prawa krajowego w tym norm konstytucyjnych, cechują się bezpośrednią skutecznością. b) autonomia sądowa...

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach rz_dowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1778

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach rządowych członkami międzynarodowych organizacji rządowych są przede wszystkim państwa. Mogą nimi być także twory niepaństwowe (terytoria) oraz organizacje międzynarodowe. a) członkowie pierwotni- którzy uczestniczyli w opracowywaniu umowy tworzącej b) cz...

Członkostwo w UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

Członkostwo w UE a)przystąpienie do UE, O członkowstwo do UE może ubiegać się każde państwo - europejskie (warunek geograficzny) - które szanuje zasady Unii określone w art. 6 TUE: zasadę wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego (warunek polityc...

Definicja organizacji międzynarodowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Definicja organizacji międzynarodowej nie ma def. legalnej, można ją scharakteryzować jako celowy związek państw utworzony na podstawie zawartej między nimi umowy międzynarodowej (mającej charakter statutu organizacji ) i wyposażony w system stałych organów. Posiada osobowość prawną. Cechy organiza...

Działa koordynujące

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Działa koordynujące, wspierające i uzupełniające. Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich. Do dziedzin takich działań o wymiarze europejskim należą: a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego; b) przemysł; c) kul...