Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 205

Rozłożenie na raty-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Rozłożenie na raty Skutkiem niedotrzymania płatności rat będzie powrót do wcześniejszego terminu płatności należności. Opłata prolongacyjna Stanowi ekwiwalent za opóźnienia w realizacji zobowiązań podatkowych, zarówno przy odroczeniu jak i rozłożeniu na raty. Art. 57 - jej wysokość to 50% wysokości...

Umorzenie zaległości podatkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Umorzenie zaległości podatkowej (Art. 67a) Pojęcie zaległości podatkowej (art. 51 Ord.Pod.) - to podatek niezapłacony w terminie. Zaległość występuje także wtedy, gdy zapłacono w terminie, ale w niższej wysokości. Art. 52 zrównuje zaległoś...

Zaniechanie poboru zobowiązania podatkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Zaniechanie poboru zobowiązania podatkowego Występuje już na etapie zaliczek. (Art. 22§1) Minister Finansów może w drodze rozporządzenia: - zaniechać poboru podatku od określonych podmiotów - zwolnić niektóre grupy płatników od pobierania podatków lub zaliczek kierując się interesem publicznym l...

Teoria właścicielska i zarządcza pracodawcy w prawie pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3129

Teoria właścicielska i zarządcza pracodawcy w prawie pracy . Teoria właścicielska - pracodawcą jest ten kto ma tytuł majątkowy do zakładu. Teoria zarządcza - ten kto zarządza pracą jest pracodawcą , mimo, że nie posiada tytułu majątkowego do zakładu. Konsekwencje przyjęcia tej koncepcji zarządcze...

Organy pomocy prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Organy pomocy prawnej powołane do obsługi prawnej i specjalnie w tym celu zorganizowane podział: adwokatura radcostwo notariat pomoc prawna jest świadczona w ramach tzw. zawodów zaufania publicznego cechy zawodu zaufania publiczn...

Prokurator Powołanie - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

prokurator Powołanie = prokuratorem (powszechnej jednostki org. prokuratury) może być powołany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich jest nieskazitelnego charakteru ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagrani...

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Zasady działania ustala minister wł. ds. rolnictwa wg ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych Nie ma osobowości prawnej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Dochodami funduszu są związane z wyłączeniem z produkc...

Instalacja i urządzenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Instalacja i urządzenie Instalacja rozumie się przez to: Stacjonarne urządzenie techniczne Powiązany technologicznie zespół takich urządzeń, na terenie jednego zakładu, tytuł prawny ma jeden, ten sam podmiot Obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatac...

Ochrona przyrody a prawo własności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Ochrona przyrody a prawo własności Utworzenie parku narodowego i rezerwatu przyrody a nieruchomości nienależacej do SP wymaga zgody właściciela nieruchomości w innym wypadku - wywłaszczenie nieruchomości Prawo ochrony środowiska przewiduj...

Opłaty podwyższone - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Opłaty podwyższone (sankcyjne) W prawie ochrony środowiska dotyczą one podmiotu korzystającego ze środowiska (powietrze, ścieki, pobór wód) bez wymaganego pozwolenia Opłata podwyższona o 500% Opłata podwyższona związana z odpadami: Składowanie bez zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska -...