Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 43

Wymagania nasypu drogowego przyległego do obiektu inżynierskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Rozdział 4 Szczególne wymagania dotyczące nasypu drogowego przyległego do obiektu inżynierskiego § 115.  Nasyp drogowy na odcinkach przyległych do konstrukcji obiektów inżynierskich powinien być wykonany z gruntów niespoistych, spełniających wymagania

Izolacje wodoszczelne pomostów obiektów mostowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Rozdział 4 Izolacje wodoszczelne pomostów obiektów mostowych § 213.  1. Pomosty obiektów mostowych powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem wód opadowych i zawartych w nich środków chemicznych, przenikających przez nieszczelności w nawierzchni. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powi...

Nawierzchnia obiektu mostowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Rozdział 5 Nawierzchnia obiektu mostowego § 224.  1. Rodzaj nawierzchni powinien być dostosowany do intensywności i charakteru ruchu pojazdów oraz sztywności pomostu. 2. Nawierzchnia na obiekcie powinna zapewnić takie same warunki ruchu, jak na dojazdach do obiektu. § 225.  Nawierzchnia obiektu mo...

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Rozdział 6  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 48.  W kodeksie wykroczeń art. 98 otrzymuje brzmienie: "Art. 98. Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innych osób, lub nie stosuje się do...

Krawężniki - uregulowanie prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Rozdział 6 Krawężniki § 229.  1. Jezdnia obiektu inżynierskiego powinna być ograniczona krawężnikami lub znakami poziomymi przewidzianymi na nawierzchni jezdni. 2. Torowisko tramwajowe obiektu inżynierskiego powinno być ograniczone krawężnikami, ...

Urządzenia odprowadzenia wód opadowych z obiektów mostowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Rozdział 8 Urządzenia odprowadzenia wód opadowych z obiektów mostowych § 240.  1. Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodników powinna być ujęta w szczególności do wpustów umieszczonych poza jezdnią, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszcza się umieszczenie wpustów w obrębie pasów awaryjnych, utwardz...

Balustrady - warunki i zasady.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Rozdział 9 Balustrady § 251.  1. Obiekty inżynierskie powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości, jeśli odległości powierzchni, po których może odbywać się ruch pieszych, obsługi lub rowerów, od poziomu terenu lub dna cieku są większe niż 0,5 m. 2. Zabezpiecz...

Ekrany przeciwhałasowe - warunki.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Rozdział 12 Ekrany przeciwhałasowe § 279.  Obiekty inżynierskie usytuowane w pobliżu budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, w których ruch drogowy powoduje przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięków zakłócających (hałasu) określonego w przepisach odrębnych, powinny być wyposaż...

Obliczenia hydrauliczne mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

2. Obliczenia hydrauliczne mostów 2.1. Zasady obliczeń 2.1.1. Obliczenia hydrauliczne mostów obejmują: - wyznaczenie minimalnego światła mostu, - określenie spodziewanego pogłębienia koryta w przekroju mostowym, - określenie rozmyć lokalnych przy filarach, - określenie wysokości spiętrzenia przed...