Obliczenia hydrauliczne mostów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia hydrauliczne mostów - strona 1 Obliczenia hydrauliczne mostów - strona 2 Obliczenia hydrauliczne mostów - strona 3

Fragment notatki:

2. Obliczenia hydrauliczne mostów 2.1. Zasady obliczeń 2.1.1. Obliczenia hydrauliczne mostów obejmują: - wyznaczenie minimalnego światła mostu,
- określenie spodziewanego pogłębienia koryta w przekroju mostowym, - określenie rozmyć lokalnych przy filarach,
- określenie wysokości spiętrzenia przed mostem.
2.1.2. Minimalne światło mostu należy wyznaczać z warunku dopuszczalnych rozmyć w przekroju mostowym. Jeżeli nie jest przewidywane rozmycie (pogłębienie) koryta, prędkość w przekroju mostowym nie może przekraczać prędkości nierozmywających, natomiast w przypadku dopuszczalnego pogłębienia koryta obliczenia opierają się na warunku zrównania ilości transportowanego rumowiska w przekroju niezabudowanym i w przekroju mostowym.
Podstawową zależnością stosowaną w załączniku, wiążącą parametry dwóch przekrojów (1 i 2) ze względu na wyrównanie zdolności transportowej, jest wzór:
B 1 (Q 1 ) 4/3 (h 1 ) -3/2 --- = (--) (--) [2.1]
B 2 (Q 2 ) (h 2 )
gdzie B - szerokość koryta, h - jego głębokość, Q - przepływ w korycie.
2.1.3. Schematyzacja przekroju mostowego:
a) do obliczeń należy przyjąć rzędną zwierciadła wody w przekroju mostowym równą rzędnej miarodajnej z m ,
b) w przypadku przekroju mostowego, obejmującego koryto główne oraz część terenów zalewowych, na których nie występuje znaczący ruch rumowiska, do obliczeń pogłębienia koryta należy stosować schemat przekroju dwuczęściowego złożonego z części: głównej i zalewowej, obejmującej oba tarasy łącznie; dla każdej z tych części określa się głębokość średnią i prędkość średnią,
c) we wszystkich innych przypadkach należy określać głębokość średnią i prędkość średnią dla całego przekroju mostowego.
2.1.4. Podstawowe oznaczenia
2.1.4.1. Przekrój niezabudowany, przekrój powyżej mostu
Przy określaniu parametrów koryta niezabudowanego używa się podziału na koryta o przekroju "wielodzielnym" i "zwartym". Schemat przekroju wielodzielnego należy stosować w przypadku, gdy intensywny ruch rumowiska odbywa się wyłącznie korytem głównym, a na terenach zalewowych występują tylko lokalne rozmycia i odkłady materiału niesionego przez rzekę. W pozostałych przypadkach należy stosować schemat przekroju zwartego.
Dla przekroju wielodzielnego (rys. 2.1) stosuje się oznaczenia:
F og - pole przekroju poprzecznego koryta głównego,
F oz = F ozl + F ozp - pole przekroju poprzecznego koryta nad obu tarasami zalewowymi, B og - szerokość zwierciadła wody w korycie głównym,
B oz = B ozl + B ozp - szerokość zwierciadła wody na obu tarasach zalewowych,

(…)

… przekroju o świetle Lg (Lg )3/4 Qg = Qog (---) p9/8 [2.4]
(Bog) c) obliczenie przepływu przez część przekroju o świetle Lz
Qz=Qm-Qg [2.5]
d) obliczenie wartości współczynnika:
v2og - v2oz f = --------------- [2.6]
v2oz + 0,9giB1 gdzie: g - przyspieszenie ziemskie, i - spadek cieku,
B1 = Bo -Lbr przy jednostronnym tarasie zalewowym,
B1 = 0,5 (Bo - Lbr) przy symetrycznych terenach zalewowych…
… o = ----, 1 = ------ [2.8]
Qog Qog oraz współczynnika f z wzoru [2.6],
c) wyznaczeniu wartości z = Qoz/Qog jako pierwiastka równania kwadratowego:
(1/ 21 - 1 - f) 2z + 2(1 + f)o/z + f - (1 + f )2o = 0
[2.9] d) obliczeniu przepływów Qz = zQog i Qg = Qm - Qz,
e) obliczeniu średniej głębokości po rozmyciu w korycie głównym z wzoru:
(Lg )-2/3 (Qg )8/9 hgr = hog (---) (---) [2.10]
(Bog) (Qog)
f) obliczeniu…

-
-
2.6.3. Wyznaczanie osi wału dolnego
Oś wału dolnego stanowi odcinek łuku kołowego o środku położonym na osi mostu i promieniu równym podwójnej wartości dużej półosi elipsy (r=2a). Promieniem tym należy zatoczyć łuk od osi drogi o kącie wewnętrznym (78)°, a następnie przedłużyć odcinkiem prostej stycznej tak, aby długość rzutu całego wału dolnego na kierunek prostopadły do osi drogi była równa połowie długości rzutu wału górnego (rys.2.11).
2.6.4. Głowice wału kierującego
Górna i dolna głowica wału kierującego stanowią zakończenia górnego i dolnego wału. Osie głowic mają kształt odcinków łuku kołowego o promieniu r =0,2b odłożonym na prostej normalnej do końcowego punktu łuku elipsy (dla wału górnego) lub do odcinka prostego (dla wału dolnego). Oś głowicy górnej stanowi łuk o kącie wewnętrznym (90120…
… powinny być wykonywane jak dla innych budowli regulacyjnych w zależności od ich usytuowania w korycie wielkich wód i od przewidywanych prędkości wody,
c) we wszystkich bardziej złożonych układach topograficznych i hydraulicznych kształty wałów kierujących i ich wymiary należy określić na podstawie hydraulicznych badań modelowych,
d) przyjęte rozwiązania projektowe wałów kierujących należy dowiązać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz