Obliczanie hydrauliczne mostów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie hydrauliczne mostów - wykład - strona 1 Obliczanie hydrauliczne mostów - wykład - strona 2 Obliczanie hydrauliczne mostów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie hydrauliczne mostów
Obliczenia hydrauliczne obejmują:
- ustalenie przepływu miarodajnego Q i odpowiadającej mu rzędnej z„„
- wyznaczenie minimalnego światła mostu dla przyjętych warunków oraz określe­nie minimalnej rzędnej spodu konstrukcji przęseł,
- dla założonych wymiarów i ustalonego położenia przyczółków i filarów wyzna­czenie:
- spodziewanego pogłębienia koryta w przekroju mostowym,
- rozmyć lokalnych przy filarach,
- wysokości spiętrzenia przed mostem.
Obliczenia hydrauliczne światła mostu mają z reguły następujący przebieg:
- wstępne założenie rzędnych dolnych krawędzi konstrukcji przęseł oraz sposobu zabudowy przekroju rzeki przez dojazdy, przyczółki, filary,
- określenie wymaganego niezabudowanego przepływu przekroju miarodajnego pod mostem.
Rzeczywisty przekrój mostowy może mieć bardzo złożony kształt, który po­nadto z reguły nie jest ustalony co do wymiarów oraz warunków przepływu wody, dlatego obliczenia hydrauliczne opierają się na pewnych założeniach upraszczają­cych:
- rzędna zwierciadła wody w przekroju mostowym jest równa rzędnej miarodaj­nej zm
- jeśli w przekroju rzeki można wyróżnić koryto główne oraz części zalewowe, to przekrój poprzeczny mostu dzieli się na dwie części: główną i zalewową, obej­mującą oba tarasy zalewowe łącznie; dla tak wydzielonych części określa się śred­nie głębokości i średnie prędkości przepływu wody (rys. 3.11),
- jeśli nie jest możliwe wydzielenie koryta głównego i terenów zalewowych, wtedy określa się głębokość średnią i prędkość średnią dla całego przekroju,
- jeśli oś mostu tworzy z kierunkiem przepływu kąt różny od 90°, to wszystkie elementy hydrauliczne przekroju mostowego wyznacza się w płaszczyźnie pro­stopadłej do kierunku przepływu.
W obliczeniach hydraulicznych wprowadza się dwa kryteria podziału koryta
na części:
- kryterium związane ze strukturą przekroju koryta rzeki,
- kryterium związane z przyjętym schematem obliczeniowym przekroju mostowego.
Pierwszy podział ma związek z ukształtowaniem przekroju poprzecznego przy przepływie miarodajnym. Jeśli w czasie przepływu wody miarodajnej występuje wyraźny podział na koryto główne i tarasy zalewowe, wtedy mówi się o korycie wielodzielnym. W przeciwnym wypadku o korycie zwartym. Koryto główne cha­rakteryzuje się tym, że odbywa się w nim zasadniczy transport rumowiska i docho­dzi do rozmycia koryta. Na terenie zalewowym dochodzi tylko do lokalnych roz­myć. Koryto zwarte ma cechy koryta głównego.
Drugi podział ze względu na stosowany schemat obliczeniowy ma związek z prędkością przepływu i związanego z nią transportu rumowiska. Stosuje się dwa schematy obliczeniowe: Jednoczęściowy" i „dwuczęściowy". Schemat „dwuczę­ściowy" dotyczy przypadku, gdy pod mostem w części przekroju, nazwanej głów­ną, odbywa się transport rumowiska, natomiast w częściach bocznych dno jest nie-rozmywalne lub mogąpowstać tylko miejscowe rozmycia, wywołane lokalnym prze­kroczeniem prędkości nierozmywalnych. Schemat ten można stosować tylko wtedy, gdy koryto niezabudowane jest korytem wielodzielnym. We wszystkich innych przy­padkach stosuje się schemat Jednoczęściowy". ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz