Infrastruktura techniczna miasta

note /search

Wymagania ogólne wyposażenia obiektów inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

Dział VI WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Wymagania ogólne § 180.  W zależności od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obiekt inżynierski powinien być wyposażony w szczególności w: 1) łożyska, 2) zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, 3) izolację wodoszczelną, w szczególności pomostó...

Bezpieczeństwo pożarowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1666

Dział VIII BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE § 318.  1. Obiekty inżynierskie powinny być zaprojektowane i wykonane z materiałów niepalnych, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Urządzenia umożliwiające dostęp do elementów obiektu inżynierskiego; o którym mowa w ust. 1, oraz do urządzeń obcych przeprowadzonych przez o...

Administracja drogowa - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1442

Rozdział 2  Administracja drogowa Art. 17.  1. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu należy: 1) określanie kierunków rozwoju sieci drogowej; 2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 3) koordynacja...

Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Rozdział 2a  Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej Art. 24a.  1. Zarządzanie tunelem położonym w transeuropejskiej sieci drogowej, będącym na etapie projektowania, budowy lub w użytkowaniu, o długości powyżej 500 m należy do zarządcy drogi, zwanego dalej "zarządzaj...

Klasy obciążeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

Rozdział 2 Klasy obciążeń § 150.  1. Obiekt inżynierski powinien być zaprojektowany w szczególności na obciążenia ruchome, w tym na jedną z klas obciążeń taborem samochodowym określonych w Polskiej Normie, oraz na obciążenie

Dostosowanie obiektów inżynierskich do środowiska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

Rozdział 2 Dostosowanie obiektów inżynierskich do środowiska § 156.  1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu inżynierskiego, rodzaj materiałów oraz zabezpieczenie antykorozyjne powinny być dostosowane w szczególności do środowiska: 1) atmosferycznego, 2) wodnego, 3) gruntowo-wodnego, 4) materiałoweg...

Łożyska - uregulowanie prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Rozdział 2 Łożyska § 187.  1. Ustrój nośny lub poszczególne elementy konstrukcyjne obiektów mostowych powinny mieć zapewnione przekazanie sił w miejscach podparcia, zgodnie z przyjętym schematem statycznym konstrukcji. 2. Przekazywanie sił, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w szczególności ...

Skrzyżowania dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Rozdział 3  Skrzyżowania dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej oraz liniowymi urządzeniami technicznymi Art. 25.  1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Rozdział 3 Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych § 207.  1. Przerwy dylatacyjne obiektów mostowych powinny być zabezpieczone w szczególności za pomocą: 1) urządzeń dylatacyjnych - zamocowanych w konstrukcji obiektu mostowego, 2) bitumicznych przykryć dylatacyjnych - kształtowanych w nawierzchni jez...

Pas drogowy - artykuły.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

Rozdział 4  Pas drogowy Art. 34.  Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych - co...