Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 27

Dawność, przedawnienie, sposoby przerwania przedawnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Dawność - instytucje wiążące się z upływem czasu, tj. zasiedzenia, przemilczenia, terminy zawite, przedawnienia. Przedawnienie polega na tym, że po upływie wskazanego przez prawo terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Pr...

Dziedziczenie ustawowe - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Dziedziczenie ustawowe występuje kiedy zmarły nie pozostawił testamentu lub kiedy ten testament okazał się nieważny, gdy wszyscy spadkobiercy odrzucili spadek lub gdy wszyscy okazali się niegodni otrzymania spadku. Dziedziczenie ust...

Formy czynności prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

Formy czynności prawnych: Umowa ustna - jej największą wadą jest to, że każda ze stron pamięta tylko to, co ją interesuje, co może prowadzić do późniejszych nieporozumień; Umowa pisemna - naruszenie takiej umowy w celach dowodowych powoduje, że taka czynność prawna jest ważna, ale nie można jej udo...

Konstytucja i ustawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Konstytucja stanowi podstawę do stanowienia ustaw, dlatego musi być zwięzła i stabilna. Ad. 2. Ratyfikowana umowa międzynarodowa zazwyczaj ma pierwszeństwo przed krajową ustawą, niekiedy nawet konstytucją. Ratyfikowanie umów należy do kompetencji Prezydenta, czasami wymagana jest uprzednia zgoda Se...

Ksiegi wieczyste - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Księgi wieczyste to instytucje prawa rzeczowego odgrywające kluczową rolę przy określaniu stanu prawnego nieruchomości, a przede wszystkim stosunków związanych z własnością nieruchomości. Stanowią one rodzaj urzędowego dokumentu, w którym ujawnia się właściciela nieruchomości, ograniczone prawa rze...

Norma prawna i sankcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Norma to wypowiedź skierowana do określonego adresata, nakazująca mu określone zachowanie w określonych okolicznościach. Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Ma charakter ogólny (dotyczy wszystkich...

Osoba prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Osoba prawna to wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego. Osoba prawna w przeciwieństwie do osoby fizycznej uzyskuje w momencie stworzenia pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoby...

Posiadanie - definicja posiadania - dzierżenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1638

Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą, nie jest więc prawem, ale stanem faktycznym. Posiadanie nie jest równoznaczne własności. Posiadanie jest władaniem rzeczą dla siebie samego, we własnym interesie, czym różni się od

Prawo cywilne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Przepisy tego prawa regulują stosunki o charakterze majątkowym, to znaczy stosunki, w których ciążące na stronach obowiązki i przysługujące im wzajemne prawa dotyczą pieniądz...

Prawo podmiotowe - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normy prawa cywilnego oraz wynikająca ze stosunku prawnego możność postępowania w określony sposób. Prawo podmiotowe składa się z zebranych uprawnień. Uprawnienie skonkretyzowane, skierowane do konkretnej osoby nazywamy roszczeniem . Prawa pod...