Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 26

Prawo cywilno-prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Podstawową kategorią prawa cywilnego jest stosunek cywilno-prawny Stosunek cywilno-prawny to stosunek prawny uregulowany normą prawa cywilnego mający za przedmiot dobra osobiste bądź majątkowe. Elementy stosunku cywilno prawnego: -Podmioty - są to osoby fizyczne bądź osoby prawne. -Przedmiotem ...

Prawo rzeczowe i podział rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Prawo rzeczowy Jest to zespół norm prawnych określonych księga II KC, a dotyczących praw własności i stosunku innych jak właściciel osób do rzeczy. Rzeczy - rzeczami w rozumienie PC są wszelkie przedmioty materialne, lecz wyodrębnione na tyle spośród innych przedmiotów, że mogą stanowić odrębny p...

Prawo sąsiedzkie - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1400

Prawo sąsiedzkie To zespół przepisów normujących wykonanie prawa własności przez właścicieli nieruchomości „najczęściej” sąsiednich. Prawo sąsiedzkie dotyczy w szczególności prawa do owoców z krzewów i zadrzewień z gruntów sąsiednich, prawa do gałęzi i korzeni, zagadnień umyślnego bądź nie narusz...

Prawo i sankcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1771

Prawo - zespół norm wydanych przez państwo i których wykonywanie gwarantowane jest przymusem państwowym. Obok norm prawnych występują w społeczeństwie inne normy: zwyczaje, moralność, normy religijne itp. Odróżnia je od prawa to, że nie zawsze są spisane, a za ich wykonaniem nie stoi przymus państ...

Przedawnienie roszczeń majątkowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

Przedawnienie roszczeń Roszczenia majątkowe w prawie cywilnym ulegają przedawnieniu. Przedawnienie - upływ wskazanego w ustawie czasu, po którym dłużnik może uchylić się od spełnienie świadczenia. Sąd nie bada upływu okresu przedawnienia z urzędu, a jedynie na zarzut dłużnika. Roszczenie przedaw...

Przedstawicielstwo w prawie cywilnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1575

Przedstawicielstwo w prawie cywilnym Przedstawicielstwo to sytuacja prawna gdy za składającego oświadczenie występuje inna osoba, a skutki oświadczenia dotyczą reprezentowanego. Źródłem umocowania przedstawiciela może być ustawa, bądź czynność prawna. Jeżeli umocowanie do działania wynika z woli...

Zobowiązania jako stosunki prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Zobowiązania To stosunki prawne charakteryzujące się tym, że występują co najmniej dwie strony. Jedna z nich to wierzyciel, czyli podmiot, który domaga się określonego świadczenia od innej osoby, druga strona to dłużnik, który ma obowiązek świadczenie wierzyciela spełnić. Świadczenie dłużnika to ...

Źródła prawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Źródło prawa - sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne. Dla oceny charakteru aktu organu państwowego jako źródła prawa istotna jest jego forma. Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, w którym każde z nich ma określone miejsce. Źródła prawa: Konsytuacja; Raty...

Akt prawny i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Aktem prawnym jest ujęty w odpowiedniej formie wyraz woli państwa - zarówno o charakterze ogólnym (np. ustawa), jak i dotyczący indywidualnej sprawy (np. decyzja podatkowa). Akty prawne dzielą się na dwie grupy: Akty normatywne - każdy akt państwa zawierający normy prawne, a mieszczące się w nim re...

Czynność prawna - definicja i podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

§8. Czynność prawna to taka celowa czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Na treść czynności prawnej składają się: treść oświadczenia woli złożonego przez co najmniej jedną z...